"  E-LifeSara (เอกชัยชีวิตมีสาระ)"

เป็นเว็บไซด์ที่รวบรวมข้อมูล ความรู้ บทความ
และการบรรยายของลุงเอก (เอกชัย ศรีวิลาศ) ที่หลากหลาย มีสาระ
และเป็นประโยชน์ให้กับสังคมไทย



 
สถิติ
เปิดเมื่อ17/09/2012
อัพเดท8/07/2021
ผู้เข้าชม1823338
แสดงหน้า2469178
เอกสารงานบรรยาย
เศรษฐกิจ
ประเทศไทยในสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก คมนาคม แจก
2กำลังอำนาจแห่งชาติ ndc 2556
1กำลังอำนาจแห่งชาติ ndc 2556
Megatrend in 21 th Century
Global Megatrend Economic Competition แจก
การบริหารความเสี่ยง กระทรวงพาณิชย์ KU แจก
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ปธก 21
Sea Power 21
สถานการณ์โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
เจรจาไกล่เกลี่ย กรมทางหลวง
Thailand 4.0 กับการพัฒนา กฝภ.
สถานการณ์ความขัดแย้งของโลก
ภูมิรัฐศาสตร์ โลกและภูมิภาค
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ กทม.
สาระสำคัญของระเบียบ พันธสัญญา
กลไกดำเนินการระบบเกษตรพันธสัญญา
ปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ สังคมแจก
ยุทธศาสตร์ One belt one road หรือ the belt
การสำรวจระดับขันติธรรมในสามจังหวัดภาคใต้ และนัยสำคัญต่อแนวโน้มการเมืองไทย โดย ฉันทนา บรรพศิริโชติ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
การสร้างเครือข่ายและการประสานงาน
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ในบริบท "ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม"
เทคนิคและคำแนะนำสำหรับการฝึกทักษะสำหรับผู้นำทางการเมืองที่สำคัญ
ข่าว “เดือนเด่น นิคมบริรักษ์” วิพากษ์จุดอ่อน ป.ป.ช.-สตง. กับจุดตายใช้อำนาจพิเศษปราบคอร์รัปชัน “ถ้าจะแค่ล้างบาง..ก็แก้ปัญหาไม่ได้”
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
กระบวนการประชาเสวนาเพื่อสร้างสังคมสันติสุข
การกระจายอำนาจสู่การปกครองท้องถิ่น
Americanization กับประชาคมโลก
ธรรมาภิบาล ของนักบริหาร
พุทธบูชาบูรณาการสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
การขับเคลื่อนองค์กรด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำมาประยุกต์ใช้
บทสัมภาษณ์ เรื่อง “การปฏิรูปประเทศไทย : ทิศทางการปฏิรูปและการวางกติกาของบ้านเมือง เพื่อก้าวสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน”
การปฎิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ
บทบาทในปัจจุบันของประเทศมหาอำนาจและภูมิภาครอบบ้าน ประเทศไทยจะนำรัฐนาวาไปในทิศทางใด?
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ในบริบท "กระบวนการสร้างสันติภาพใน ASEAN"
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
บทบาทสตรีในอนาคต
รายงานเรื่องสันติธานี พื้นที่ที่วิถีวัฒนธรรมนาการเมืองการปกครอง
รวันดา: ภายใต้กระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากความยุติธรรม (9)
ASEAN and Civil Society Organizations
ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 2)
ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 1)
การเมือง
สงครามไซเบอร์
1ภูมิรัฐศาสตร์ กำลังอำนาจของชาติ เอกชัย
หลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มรฏ นครสวรรค์
สงคราม พันธมิตร
ปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง Part 2
ปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง
การบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย
การพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร
การกำหนดขีดความสามารถทางทหาร
โครงสร้าง กระบวนการกำหนด ยุทธศาสตร์ทหาร
แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต บทบาทประเทศไทย ในกระแสโลก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง
American First
ธรรมาภิบาล สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
เอกลักษณ์ของชาติ (เยาวชน)
สงครามโลก ฉบับปรับปรุง
เปรียบเทียบสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2
นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562 โดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ภูมิรัฐศาสตร์และกำลังอำนาจแห่งชาติ วปอ.มส
ภูมิรัฐศาสตร์ New Update
บทเรียนประชาธิปไตยจากประเทศเยอรมันนี
โครงการบริหารการเงินของวันในประเทศไทย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้นำคุณธรรมและธรรมาภิบาล พระพุทธชินราช
ประเทศไทยกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
ปปช กล่าวหา จนท.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ความพึงพอใจการปกครองท้องถิ่น
ภูมิรัฐศาสตร์และกำลังอำนาจแห่งชาติ วปอ.
ภูมิรัฐศาสตร์ สกว.
ความขัดแย้งที่ถูกมองข้าม ในมุมมองเศรษฐศาสตร์การเมือง
ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐ
การทุจริตคอรัปชั่นของไทย
ธรรมาภิบาลกับการเมืองไทย
ร่างรัฐธรรมนูญ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
ธรรมาภิบาลความมั่นคง
ข้าราชการกับการเมือง
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
โครงการดรีม ไทยแลนด์
โครงสร้าง กระบวนการกำหนดและพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร
ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
ระเบียบข้าราชการพลเรือนว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรือน ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม
บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการกับการเมือง
ข้าราชการกับการเมือง
ดุลอำนาจระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ
การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส
กระบวนการปฏิรูปต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
การทุจริตอรัปชั่นของไทย
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์จีน-สหรัฐ กับบทบาทไทยใน 'หว่างเขาควาย'
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
กรณีศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
บรรยายสรุป ข้อเรียกร้อง 5ข้อของกลุ่มปฎิวัติแห่งชาติ (บีอาร์เอ็น)
สรุปฐานข้อมูลเครือข่าย โครงการเครือข่ายผู้นำสตรีเพื่อสันติสุขในพื้นที่ภาคใต้
(ร่าง) แผนที่เดินทางสู่สันติภาพจชต
กระบวนการสันติภาพ
การวิเคราะห์ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และแนวทางแก้ไข
(ร่าง) แผนที่เดินทางสู่สันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้
บทบรรยายจากงานสัมมนา "สันติธานีวิถีวัฒนธรรมสู่ทางออกชายแดนใต้"
แตกต่าง แต่ไม่แปลกแยก "สังคมสันติสุข"
การสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
การจัดการความขัดแย้ง
การบริหารความขัดแย้ง บยส แจก
สถานการณ์ความมั่นคงกับสิทธิมนุษยชน
การปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง Part 2 อ่านประกอบ
การปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง Part 1
สงครามและความรุนแรง มจร
สันติวิธี กับ ประชาธิปไตย
คุณสมบัติและจริยธรรม ของผู้ไกล่เกลี่ย
ธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
สันติวิธีกับการแก้ปัญหาในสังคมไทย
สงครามไซเบอร์
สันติวิธีกับสังคมอุดมศึกษา
7 policy recommendations for the Deep South/Patani
จินตภาพสังคมสันติสุข
ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน ต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3
สงครามและความขัดแย้ง มจร แจก
ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน ต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1
การปรับปรุงระบบงานเพื่อป้องกันและระงับความขัดแย้งด้วยสันติวิธี กฤษฎีกา
การแก้ไขความขัดแย้งในองค์กร
สถานการณ์ความขัดแย้งของโลกสู่สังคมไทย 4ส10 แจก
คุณสมบัติ จริยธรรมของผู้ไกล่เกลี่ย
คุณธรรมและจริยธรรม และธรรมาภิบาล สกอ KU
การบริหารจัดการความขัดแย้ง กรมพัฒนาชุมชน
แนวคิดสันติวิธี หลักสูตรพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศานายุคใหม่ สำนักจุฬา
หลักธรรมาภิบาลในการทำงาน การประปานครหลวง
การสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ในสังคมไทยปัจจุบัน
สภาพปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย การป้องกันและระงับความขัดแย้งโดยสันติวิธี กฤษฎีกา
คุณธรรมจริยธรรม KU แจก
นโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี วทอ แจก
ธรรมาภิบาลและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
พหุวัฒนธรรมกับกระบวนการสันติภาพ
การสร้างเสริมวัฒนธรรมสุจริต และต่อต้านการทุจริต ของสถานธนานุเคราะห์
สถานการณ์นำสู่สงครามโลก ครั้งที่ 3
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง สำนักแพทย์
ชุดคำถามในสถานการณ์ความขัดแย้ง
นโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี วทอ
ธรรมาภิบาลและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
กำลังอำนาจ วปอ.มส.
แนวทางในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้งในการจัดการป่าม้ระดับชุมชน
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง สจว แจก
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง วิทยาลัยตำรวจ
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมสู่รากหญ้า
การสร้างความสามัคคีปรองดอง ปยป. และ ความสมานฉันท์ในสังคมไทย
บทบาทสตรีสันติภาพชายแดนใต้
บทบาทสตรีในอนาคต
บทบาทสตรีกับการสร้างสรรค์สังคมสันติสุข
การจัดการความขัดแย้งในพื้นที่
การสร้างความปรองดอง ผละสมานฉันท์ ผลงาน คสช
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า
แนวทางที่จะสร้างความปรองดองของคนในชาติ คอ.นธ.
รายงานปรองดอง สปช. ฉบับปรับปรุง
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้า สสสส7
กระบวนการสันติภาพ
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง ปรับปรุงล่าสุด
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ
สรุปถอดบทเรียน 4ส6
รายงานสันติสุขเกิดได้ภายใต้ความแตกต่าง ส่งสถาบัน
Framework 4ส6
เมืองแห่งความหลากหลาย เวทีท้องถิ่นไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ย แจก
การสร้างสังคมสันติสุขเพื่อการพัฒนาชุมชน แจก
แนวทางในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้ง
รายงานสนทนาชายแดนใต้/ปาตานี : บทสังเคราะห์จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความขัดแย้ง ครั้งที่ 1-5
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้า สสสส7 แจก
ISIS in IRAQ/Syria
สงครามโลก แจก
สงครามเย็น
สงครามโลกครั้งที่ 2
สงครามโลกครั้งที่ 1
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม กศน
การบริหารความสัมันธ์และความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน วชิระ
ส่วนที่ 4 การศึกษาดูงาน 4ส6
ส่วนที่ 3 สรุปประเด็นที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน
ส่วนที่ 2 ปัญหาความขัดแย้งในศรีลังกา
ส่วนที่ 1 ภูมิรัฐศาสตร์ ศรีลังกา
กรณีความขัดแย้งประเทศศรีลังกา
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยความขัดแย้ง "สเปน บนความหลากหลายทางศาสนาและชาติพันธุ์ : Basque และ Catalonia"
ISIS in Iraq
อิสราเอล-ปาเลสไตน์ สงคราม ความขัดแย้ง การสร้างรัฐชาติในพื้นที่จินตนาการ
ความสงบ ความสุข ความปรารถณาของสังคมไทย
จากสงครามสู่สมานฉันท์ ลองฟังประสบการณ์จากไอร์แลนด์เหนือ
บทวิเคราะห์ความขัดแย้งไอร์แลนด์เหนือ
กระบวนการสันติภาพที่ ไอร์แลนด์เหนือ
Workshop Report "Security Sector Reform and Peace Processess in Southeast Asia: What Role for Parliaments?"
พระบรมราโชวาท "วันรพี" ๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๖
ภาพรวมของการสร้างความปรองดองในชาติ
Facilitator รุ่นที่ 2
การปรองดอง สันติวิธี เพื่ออนาคตประเทศไทย
แนวความคิดในการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมปัจจุบัน
การสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ในสังคมไทยปัจจุบัน
ธรรมนูญครอบครัว
กระบวนการสร้างความปรองดอง: กรณีศึกษา ประเทศโคลอมเบีย
กรณีศึกษา กระบวนการสันติภาพไอร์แลนด์เหนือ
กรณีความขัดแย้งเหนือ-ใต้
พระมหากษัตริย์ไทยกับสันติวิธี: สงครามไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการแก้ไขปัญหาเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
สรุปย่อการวิเคราะห์ความขัดแย้ง (Conflict Analysis) ในอาเจะห์
Peace Processes as Joint Learning Processes of Stakeholders and Insider Peacebuilders
Peace Processes An overview on trend & insights from action research
Peace Processes as Joint Learning Processes of Stakeholders and Insider Peacebuilders
Transforming Political Conflict: A Blueprint for Reconcillation in Thailand
เพลง สันติสุขปลายด้ามขวานทอง
ประเมินสถานการณ์การพูดคุยสันติภาพ หลังการลงนามฉันทามติทั่วไป
การสร้างความปรองดองจากกรณีศึกษา 10 ประเทศ
สันติสุขเกิดขึ้นได้ เพราะแตกต่างอย่างเข้าใจ
การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน
ผู้นำกับและการจัดการความขัดแย้ง มหาจุฬาฯ
การจัดการความขัดแย้งโดยการไกล่เกลี่ยประนีประนอมตามวิถีอิสลาม
สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย
ประเมินสถานการณ์การพูดคุยสันติภาพหลังฉันทามติทั่วไป
การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้งขององค์กร
รายงานฉบับสมบูรณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 - กรกฎาคม 2555
สรุปการบรรยาย หัวข้อ "การวิเคราะห์ความขัดแย้งเบื้องต้น"
รวันดา บทสรุปของความขัดแย้ง : บทเรียนของโลกหรือบทเรียนของใคร (11) (ตอนจบ)
รวันดา : ความโหดร้ายบนคราบน้ำตาของมนุษยชาติ ตอนที่ (10)
รวันดา : ปัญหาผู้ลี้ภัยนาไปสู่การยึดอานาจในแซร์ (8)
รวันดา : บนความเพิกเฉยของสหประชาชาติ (7)
รวันดา ความเปลี่ยนแปลงภายใต้การแสวงหาอานาจทางการเมือง (6)
รวันดา ความเสมอภาคทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของสองชาติพันธุ์ (5)
รวันดา ภายใต้อาณานิคม : บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (4)
รวันดา กับรากเหง้าของความขัดแย้ง : บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (3)
รวันดา อำนาจทางการเมืองกับวิกฤตด้านมนุษยธรรม :บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (2)
รวันดา สภาพปัญหาและความขัดแย้ง (1)
วิถีชีวิต
ONAKAWA
ปล่อยเต่าอย่างไรให้ได้ “บุญ”
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน รวมทั้งโอกาสและความท้าทายของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
คนไทยหัวใจสีขาว
การศึกษา
คนดีของแผ่นดิน
ค้นหาตัวเอง อุซะ
ธุรกิจการค้าจีนกับอาเซียน
จริยธรรมทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุง ม.ค. 2559
ธรรมาภิบาล สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ค้นหาตัวตน USA
ค้นหาตัวตน MBTI
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรร่วมกับภาครัฐ
สรุปผลงานปี พ.ศ. 2546-2556 สานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มหาอำนาจอินเดีย
เคลื่อนประเทศอินเดียไปสู่มหาอำนาจ
มารู้จักอินเดียกัน
สังคมและวัฒนธรรม
Community transformation
พหุวัฒนธรรมในอาเซียน
Megatrend แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
ลพบุรี
เศรษฐกิจพอเพียง
ประเทศไทยในสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
สันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
จังหวัดลพบุรี
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
โปสเตอร์สัญญาประชาคม
จริยธรรมทางการแพทย์ 75 ปธพ.6
วัดห้วยปลากั้ง
สรุปผลการศึกษาดูงาน วัดไร่เชิงตะวัน
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
สถิติเกี่ยวกับผู้หญิง
วารสารศูนย์คุณธรรม กล้า ทำ ดี
Report Trip รายงานดูงานภาคเหนือ 27 - 31 ธ.ค. 2558 4ส6
เอกลักษณ์ของชาติ
วาระปฏิรูปที่ ๓๕ ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อยุธยาได้รับขึ้นบัญชีเป็นเมืองมรดกโลก
ความร่วมมือจีนอาเซียน (ไทย เวอร์ชั่น)
ความร่วมมือจีนอาเซียน (ENG version)
สังคมพหุวัฒนธรรมนำชาติมั่นคงยั่งยืน
คุณธรรม จริยธรรม สันติวิธีและธรรมาภิบาลกับการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
การศึกษาเพื่อสร้างการเป็นพลเมืองของไทย
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท: การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
ภาษากาย
การปฏิรูปด้านสื่อที่อยากเห็น
พุทธบูรณาการสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย
สถิติเกี่ยวกับผู้หญิง
สู่สังคมที่ยอมรับกันว่า "Fair"
การสร้างเครือข่ายและการประสานงาน
รายงานบอสเนีย
การปรึกษาหารือในอิสลาม (ซูรอ)
โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชน : กรณีศึกษาย่านกุฎีจีนและพื้นที่ใกล้เคียง
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียนผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน
สหรัฐอเมริกา
ภูมิรัฐศาสตร์ America First
ยุทธศาสตร์การวางกำลังกองทัพอเมริกัน
บทความ

รวันดา : ความโหดร้ายบนคราบน้ำตาของมนุษยชาติ ตอนที่ (10)

อ่าน 3820 | ตอบ 10

                                                                                   ธนชาติ แสงประดับ ธรรมโชติ

                                                                                   นักวิชาการอิสระเศรษฐศาสตร์การเมือง

                                                                                   เครือข่ายเสริมสร้างสังคมสันติสุข


รวันดา กลับสู่สภาวะปกติ 

ทั้งๆที่ความรุนแรงยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องแต่การดำเนินชีวิตในรวันดาก็เริ่มกลับมาสู่สภาวะปกติ  ร้านอาหารและบาร์ก็กลับมาเปิดอีกครั้ง ตลาดก็ทั้งกักตุนทั้งจำหน่ายเครื่องอุปโภคและบริโภคตามปกติ  การค้าดำเนินต่อไป ผู้คนทั้งในเมืองและหมู่บ้านตลอดทั่วประเทศก็กลับมาทำกิจกรรมของตนอีกครั้ง รัฐบาลได้กำจัดซากระเบิดและรถที่พังยับ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเรียงรายอยู่ทั่วถนนหลายสายของกรุงคิกาลี

แต่สิ่งที่ย้ำเตือนให้ทุกคนระลึกถึงสงครามกลางเมืองยังคงมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง เพราะถนนและอาคารหลายแห่งในคิกาลีมีร่องรอยของหลุม บ้านเรือนทั้งในคิกาลีและทั่วประเทศอยู่ในสภาพซากปรักหักพังบ้างก็ถูกระเบิดจนไม่เหลือซาก ขณะที่บางหลังก็ไร้หลังคา บางหลังตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยว

เด็กๆซึ่งอยู่ในชั้นประถมและมัธยมก็กลับไปเรียนหนังสือตามปกติ หนึ่งในบทเรียนแรกๆที่ครูได้สอนก็คือจะทำอย่างไรที่จะหลีกเลี่ยงอันตรายจากกับดักระเบิดที่มีอยู่ทั่วประเทศ ครูยังต้องมีหน้าที่ดูแลปลอบขวัญนักเรียนที่ได้พบเห็นเหตุการณ์ร้ายแรงจากสงคราม เช่น เห็นเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวถูกทรมานหรือถูกสังหาร ซึ่งภาพเหล่านี้เป็นสิ่งชั่วร้ายที่มาหลอกหลอนทำให้เด็กๆชาวรวันดาทุกข์ทรมานยิ่งนัก

มหาวิทยาลัยของรัฐเพียงแห่งเดียวของรวันดาคือ Université Nationale du Rwanda ตั้งอยู่ที่บูแทร์ และ รูเฮนเจรี ก็ได้เปิดการเรียนการสอนขึ้นใหม่ หนังสือพิมพ์ของประเทศซึ่งหยุดพิมพ์ระยะหนึ่งในช่วงสงครามก็กลับมาพิมพ์เผยแพร่อีกครั้ง สถานีวิทยุซึ่งดำเนินการโดยรัฐบาลที่เคยถูกใช้เป็นเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อ  ข่าวโคมลอย ในช่วงสงครามกลางเมืองเพื่อทำลายล้างอีกฝ่ายหนึ่ง กลับมาแพร่กระจายเสียงเสนอข่าวสารแบบปกติเพื่อส่วนรวม ช่วยกระจายข่าวทุกชั่วโมงกระตุ้นให้ผู้ลี้ภัยอพยพกลับมายังรวันดา อีกครั้ง

ถึงแม้ว่าจะมีสัญญาณของความหวังก็ตามรวันดาก็ยังคงมีเส้นทางอันยาวไกลที่จะก้าวต่อไป แม้ว่ารัฐบาลจะพยายามตั้งใจที่จะปรับปรุงโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจและระบบพื้นฐานของประเทศ  แต่รัฐบาลยังคงครอบครองหัวข้อข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างต่อเนื่อง  การต่อสู้ทางชนเผ่าและการเมืองก็ยังคงดำเนินต่อไป 

นอกเหนือจากนั้นพลเมืองชาวรวันดา ทั้งชาวฮูตูและชาวตุ๊ดซี่ก็ทุกข์ทนกับความขมขื่นซึ่งเกิดขึ้นในปี 1994 เพราะต่างสูญเสียสมาชิกในครอบครัว สูญเสียเพื่อนบ้านรวมทั้งทรัพย์สิน  บางคนดำรงมีชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวเนื่องจากความรุนแรงได้กระทำขึ้นโดยเพื่อนและเพื่อนบ้าน และคนในครอบครัวของตน  เมื่อผู้ลี้ภัยอพยพกลับมายังประเทศเหยื่อของเหตุการณ์ความรุนแรงก็ถูกขอร้องให้ทุกคนให้อภัยบุคคลที่เคยทำร้ายและพยายามจะทำร้ายตน ต่างฝ่ายต่างเพ่งมองกันอย่างสงสัยและไม่ไว้ใจต่อกัน

ตั้งแต่สงครามกลางเมืองยุติลงปัญหาสำคัญสองประการที่รัฐบาลรวันดาต้องดำเนินการ นั่นคือการลงโทษผู้เกี่ยวข้องในการบงการฆ่าและผู้ทำการฆ่าประชาชนที่เกิดขึ้นในปี 1994 และการอพยพผู้ลี้ภัยจำนวนประมาณ 2 ล้านคนซึ่ง อพยพหนีจากประเทศไปเมื่อกลุ่มแนวหน้าผู้รักชาติรวันดา(Rwandan Patriotic Front-RPF) ได้รับชัยชนะให้กลับมาอย่างปลอดภัย ซึ่งภารกิจหลักทั้งสองประการนี้ รัฐบาลรวันดาจะต้องหาทางที่จะรักษาดุลยภาพระหว่างความโกรธแค้นของชาวตุ๊ดซี่ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย กับความหวาดกลัวและความต้องการให้เกิดความยุติธรรมของชาวฮูตูซึ่งเป็นชนหมู่มาก สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ท้าทายและเป็นปัญหาอันยาวนานซึ่งต้องมีการวางแผนและแนวทางในการเจรจาอย่างจริงจัง

สิทธิเหนือทรัพย์สิน

ปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งของรัฐบาลเมื่อสงครามกลางเมืองยุติลง คือปัญหาผู้ลี้ภัยชาวตุ๊ดซี่ที่ได้ลี้ภัยออกจากประเทศจำนวนประมาณ 7 แสน 5 หมื่นคนไปต่างประเทศ  ทั้งประเทศอูกันดา เบอรันดี แทนเซเนีย และแซร์ ต้องอพยพกลับเข้าประเทศของตน  ครึ่งหนึ่งของการอพยพกลับมาของชาวตุ๊ดซี่นั้นได้ย้ายถิ่นฐานไปตั้งรกรากอยู่พื้นที่แห่งใหม่ที่ชานเมืองในรวันดา ขณะที่อีกครึ่งหนึ่งได้ตั้งรกรากอาศัยในเมือง

ในระหว่างการตั้งถิ่นฐานใหม่นั้นหลายคนได้ยึดบ้านและร้านค้าของชาวฮูตู ที่หลบหนีทหารกลุ่มแนวหน้าผู้รักชาติรวันดา RPF ในกรุงคิกาลี ส่งผลให้ร้านค้า ธุรกิจและบ้านเรือน ส่วนใหญ่ มีเจ้าของใหม่  เป็นชาวตุ๊ดซี่  การกระทำเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกเมื่อผู้ลี้ภัยชาวฮูตู ผู้เป็นส่วนหนึ่งของการหนีจากสงครามกลางเมืองเมื่อปี 1994 เริ่มกลับเข้ามาในประเทศ เมื่อปลายปี 1996 พวกเขาพบว่าทรัพย์สินของของตนถูกชาวตุ๊ซี่ ชาวบานยารวันดาหรือไม่ก็ทหาร RPA หรือประชาชนที่ไม่ยอมลี้ภัยในระหว่างสงครามได้ครอบครองและยึดเอาไปแล้ว และไม่ยินยอมคืนทรัพย์สินเหล่านั้นให้กับเจ้าของเดิม

แม้ภายใต้กฎหมายรวันดา เจ้าของกรรมสิทธิ์มีสิทธิทวงทรัพย์สินของตนคืนภายในเวลา10 ปี แต่เมื่อผู้ลี้ภัยจำนวนมากอพยพกลับบ้านได้พยายามอ้างสิทธิในทรัพย์สินของตน เจ้าของคนใหม่ก็มักจะเรียกเจ้าหน้าที่ของรัฐมาจับกุมโดยอ้างว่าผู้อพยพที่กลับมามีส่วนร่วมในการเหตุการณ์สังหารหมู่เมื่อปี 1994 คนเหล่านั้นจึงถูกจับบ้าง ถูกจำคุกบ้าง และบางครั้งก็ถูกฆ่า ด้วยความกลัวผู้อพยพชาวฮูตูส่วนใหญ่ไม่อยากเสี่ยงต่อการเจรจาเหนือทรัพย์สินของตน  ต้องจากบ้านเรือนของตนที่ถูกครอบครองโดยเจ้าของคนใหม่

รัฐบาลรวันดาได้พยายามที่จะบรรเทาสถานการณ์นี้โดยให้ผู้ครอบครองคืนเจ้าของเดิม  และหาพื้นที่ใหม่ให้แก่ชาวบานยารวันดาเพื่อตั้งถิ่นฐาน  เรียกว่าสถานที่ตั้งถิ่นฐานใหม่” ซึ่งรวมพื้นที่ที่เคยเป็นอุทยานแห่งชาติอคาเกร่าอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของรวันดา เมืองบยุมบา ทางตอนเหนือ เขตคิบังโกในทางตะวันออกเฉียงใต้ของรวันดา
และภูมิภาคระหว่างจิเซนยีและรูเฮนเจรี ในตะวันตกเฉียงเหนือ ส่วนสหประชาชาติเองก็ได้พยายามช่วยเหลือรัฐบาลรวันดารวันดา ผ่านนักสิทธิมนุษยชนในรวันดา (Human Rights Field Operation in Rwanda - HRFOR) ในการพยายามที่จะให้ประชาชนได้กลับบ้านของตนให้มากที่สุด  โดยต้องแน่ใจว่าสิทธิมนุษยชนพื้นฐานของผู้ลี้ภัยจะไม่ถูกละเมิดในระหว่างการเดินทางกลับไม่ว่าในขั้นตอนใด

บทบาทขององค์กรเอกชน (NGO )

องค์กรเอกชนมีบทบาทสำคัญในการจัดการกับวิกฤติผู้ลี้ภัย  สถานการณ์หลังสงครามของรวันดา องค์กรเอกชนเกือบ180 องค์กรได้ร่วมงานกับชาวรวันดาและประเทศเพื่อนบ้านในการช่วยเหลือบรรเทาโรค ทั้งจัดตั้งโรงพยาบาล  คลินิกให้เปิดดำเนินการได้ จัดหาอาหารและยารักษาโรค สร้างและรักษาสภาพความเป็นอยู่ที่ถูกสุขลักษณะและจัดหาเครื่องมือให้สร้างบ้านเป็นการชั่วคราว และยังช่วยให้สมาชิกครอบครัวกลับมารวมตัวกัน โดยเฉพาะเด็กๆให้กลับ ไปอยู่กับพ่อแม่และญาติพี่น้อง NGO ยังช่วยแม้กระทั่งขั้นตอนการแผ้วถางพื้นที่เพราะพื้นที่หลายแห่งไม่มีประชาชนดูแลทั้งไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตมาเป็นเวลานาน

การทำหน้าที่ของ NGO ได้ส่งผลอย่างสำคัญต่อชุมชนที่พวกเขาช่วยเหลือ ปัญหาด้านสุขภาพในรวันดาหนึ่งปีหลัง จากสงครามยุติคือการขาดแคลนบุคลากรทางแพทย์ หมอชาวรวันดาและพยาบาลหลายคนยังคงอาศัยอยู่ในแคมป์ผู้ลี้ภัยนอกประเทศ ดังนั้นจึงยังไม่มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพที่จะเปิดและบริหารสถานพยาบาลได้

นักเรียนแพทย์ได้รับการฝึกฝนเพื่อเข้ามาเติมเต็มในตำแหน่งดังกล่าว แต่ก็ยังไม่มีประสบการณ์เพียงพอ ความต้องการบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์จึงมีอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว NGOได้ใช้เวลาหนึ่งปีในการดูแลเหยื่อจากบาดแผลสงคราม  จากโรคร้ายอื่นๆ หลังจากนั้นผู้อพยพและประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในรวันดาเริ่มมีสุขภาพดีขึ้น

นอกจากนั้นอาสาสมัครจากทั่วโลกได้นำมาเครื่องมือที่มีค่าและทักษะความเชี่ยว ชาญสู่ชุมชนชาวรวันดา ตลอดทั่วประเทศ และได้ทำงานร่วมกับบุคลากรท้องถิ่นเพื่อจะช่วยเหลือให้จัดตั้งคลินิกขึ้นอีก ครั้งในครั้งนี้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพื่อที่พวกเขาจะ ได้รู้คุณค่าของตัวเองที่คลินิก มูเดนดี ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรวันดาบุคลากรของ องค์กร Adventist Development and Relieve Agency( ADRA ) เริ่มที่จะขอร้องให้คนไข้จ่าย
100 ฟรังรวันดาเพื่อเข้ารับการรักษา สิ่งนี้จะช่วยทำให้ประชาชนกลับมาคุ้นเคยกับการจับจ่ายใช้สอยอีกครั้ง 

สถานเลี้ยงเด็กกำพร้ามีส่วนสำคัญเช่นกันเด็กๆชาวรวันดาได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลและการดูแลรักษาสุขภาพฟัน  ทั้งยังได้รับเสื้อผ้าบริจาคอาหารและที่พัก ได้ เรียนศิลปะ เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และเคินยารวันดาอีกด้วย เด็กๆยังมีงานให้ทำหลายอย่าง เช่น ทำงานในโรงครัวและทำความสะอาด การทำงานอื่นๆ  สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าจะสอนให้เด็กรู้จักรับผิดชอบตนเองและตระหนักถึงความพอเพียงเด็กๆที่ สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ADRA ในโกมาได้ทำ งานและทำโครงการต่างๆ เมื่อมีกิจกรรมให้ทำ เริ่มมีความคิดเห็นในสิ่งที่ทำ นดายิซาบา ชอง วิทคลิฟ(Ndayisaba   Jean Witcliff ) ผู้ช่วยผู้จัดการแคมป์ได้กล่าวไว้เมื่อปี 1994ว่า“ทุกคนไม่ว่าตัวใหญ่หรือเล็กจะต้องทำงานที่นี่
หากคุณไม่มีเงิน คุณก็จะต้องทำงาน ฉันไม่ให้อะไรฟรีๆหรอก” ระบบนี้ทำให้สิ่งที่เด็กๆได้รับมีคุณค่ารู้สึกถึงความพึงพอใจทำให้มีศักดิ์ศรีของการเป็นคน

NGO และองค์กรช่วยเหลืออื่นที่ทำงานในรวันดาและประเทศเพื่อนบ้านของรวันดา ยังได้จัดทำโครงการรวมเด็กที่ถูกทอดทิ้งให้ได้พบกับสมาชิกครอบครัวที่รอด ชีวิตบางครั้งเด็กๆที่โตกว่าและผู้ใหญ่ยังต้องหาสมาชิกครอบครัวของตนด้วยตัว เอง หากNGO ไม่สามารถหาสมาชิกที่รอดชีวิตได้ก็จะพยายามที่หาบ้านใหม่ให้แก่เด็กๆซึ่งมี อายุตั้งแต่
4 เดือน ถึง 18 ปี

ถึงแม้ว่าองค์กรเอกชนจะประสบความสำเร็จในการหาครอบครัวของเด็กให้มาเจอกัน ก็ยังมีเด็กกำพร้าจำนวนมาก  สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าคาโกนิ (Gakoni )ตั้งอยู่ทางตอนตะวันออกเฉียงเหนือของคิกาลี 70 ไมล์ได้รับเด็กกำพร้าจำนวน 166 คน ไว้ในบ้าน 14 หลังซึ่งทำด้วยอิฐกับโคลน บ้านแต่ละหลังมีลักษณะเป็นครอบครัวคือเด็กๆและแม่คอยดูแล  ดอกเตอร์รันจัน คูลาเซเคเร่ (Ranjan Kulasekere )ซึ่งทำงานใน Adventist Development and Relief
Agency  กล่าวว่า “พวกเราให้ทั้งเด็กชายและหญิงทั้งโตและเล็กอาศัยอยู่ด้วยกันเพื่อที่จะทำให้รู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวจริงๆ”“ พวกเขาทานข้าวด้วยกัน สวดมนต์ด้วยกันและเก็บกวาดบ้านด้วยกัน”

เวลา 9.30 น. เด็กๆก็จะทานอาหารเช้า ซักเสื้อผ้าและทำความสะอาดบ้าน จากนั้นก็จะออกไปเรียนหนังสือซึ่งเด็กๆก็จะมีกะเวลาของตน เด็กที่เล็กสุดจะเข้าเตรียมตัวในสถานก่อนวัยเรียน เด็กที่โตกว่าก็จะเข้าเรียนในโรงเรียนประถมจะได้เรียนรู้ในการอ่าน การเขียน เลขและฝรั่งเศส เด็กๆทุกคนที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ต้องไปเรียนที่โรงเรียนประถม  ซึ่งมีเพียงบางคนเท่านั้นที่ผ่านการสอบวัดผลจึงจะได้ไปเรียนต่อมัธยม ส่วนที่ไม่ผ่านก็จะหันไปเรียนวิชาชีพ เช่น การเรียงอิฐ ก่อสร้าง บางคนก็เรียนเกษตรกรรม สำหรับคนที่สุขภาพแข็งแรงเพียงพอก็จะทำงานในโครงการเกษตรกรรม เด็กๆได้ปลูกผักและผลไม้เพื่อเอามาเป็นอาหารด้วยตัวเอง  หลังทานอาหารค่ำเด็กก็จะช่วยแม่(ผู้ดูแล) และผู้ช่วยเหลือคนอื่นทำความสะอาด จากนั้นก็จะร่วมกันสวดมนต์และร้องเพลง ทุกคนจะเข้านอนก่อนเวลาสองทุ่มครึ่ง

ความพยายามของคนในท้องถิ่น

ขณะที่รวันดาต้องการความช่วยเหลือจากประชาคมโลกเพื่อที่จะเยียวยาและประนีประนอมต่อกันนั้น  สิ่งเหล่านี้จะสำเร็จลงได้ต้องขึ้นอยู่กับความพยายามของพลเมืองชาวรวันดาเองด้วย ดังนั้นเพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดความพยายามในหมู่ประชาชน NGO บางแห่งพยายามที่จะกระตุ้นผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ให้ช่วยเหลือตัวเองให้มากขึ้น  องค์กรซึ่งดำเนินการโดยคนในท้องถิ่นจำนวนมากพยายามที่จะช่วยเหลือชาวรวันดาให้รับมือกับผลกระทบจากความขัดแย้ง  เช่น อวีโก – อกาโฮโซ เป็นองค์กรช่วยเหลือตัวเองของสตรีม่ายชาวรวันดาจัดการฝึกฝนที่จะทำให้สตรี ม่ายชาวรวันดาคนอื่นๆมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การฝึกฝนนี้เป็นที่คาดหวังว่าสตรีม่ายชาวรวันดาจะสามารถอ้างสิทธิในที่ดิน และสร้างชีวิตของตนอีกครั้งและสามารถหาเลี้ยงครอบครัวตนเองได้

Woman Net เป็นองค์กรของผู้หญิงชาวรวันดาซึ่งช่วยเหลือโดยการให้คำปรึกษาเหยื่อของการข่มขืน ดูเทริมเบเร่ หนึ่งในองค์กรสตรีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศที่ช่วยเหลือสตรีโดยการให้กู้ยืมเพื่อทำธุรกิจ ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ฝึกฝนทักษะ ซ่อมแซมบ้านและให้คำปรึกษาอื่นๆ  นอกจากนั้น เซราฟีน บิซิมังกู สตรีหมายเลขหนึ่งของรวันดา ได้ช่วยเหลือสตรีที่สามีเสียชีวิตและเด็กๆที่สูญเสียครอบครัว  รวมทั้งได้ร่วมกับ NGO นานาชาติสร้างบ้านจำนวน 250 หลังให้แก่ประชาชน และเดินหน้าโครงการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างต่างๆ เพื่อหวังว่าท้ายที่สุดแล้วภารกิจเหล่านี้จะกลับไปสู่คนชาวรวันดาผู้ซึ่งจะต้องจัดการและสร้างประเทศของตนขึ้นมาอีกครั้ง เผื่อว่าหลังจากนั้นประเทศจะพบกับหนทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวฮูตูและชาวตุ๊ดซี่ต่อไป  ซึ่งหลายๆฝ่ายมีความเห็นร่วมกันว่าแม้กระบวนการสร้างประเทศจะเริ่มขึ้นแล้ว แต่โชคร้ายที่ไม่มีหนทางแก้ปัญหาใดๆที่ง่ายเลยสำหรับชาวรวันดา  เพราะหนทางในการเยียวยาประเทศนั้นเต็มไปด้วยร่องรอยของการฉีกขาดและแตกสลาย…….

 

  *บทความแบ่งเป็น 10 ตอน โดยแปลสรุปจาก World in conflict.  Rawanda : country torn apart. และนำมาเรียบเรียงใหม่เพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วนเพื่อความเข้าใจง่ายขึ้น


อ้างอิง : Bodnarchuk, Kari. World in conflict. Rawanda : country torn apart . Manufactured in the United
            States of America.
By Lerner Publications Company

สำหรับตอนต่อไปคือตอน ที่ 11 สรุปวิเคราะห์  ซึ่งเป็นตอนสุดท้าย

 
………………………………………………………………………

ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

Bottega Veneta
Bottega Veneta Women Shoulder Hobo Bags of the plane yet still had the presence of mind to snap photos when authorities came. It's hard to know how frequently evasion practices are taking place, said Kelly Bottega Veneta ethics group leader at the Poynter discount bottega veneta bags for sale They don't usually become known unless the interview subjects talk about louis vuitton wallet orBottega Veneta knockoffs as happened with the Salahis. Reporters at local TV stations or newspapers louis vuitton wallet don't pay for interviews are more frequently meeting news subjects who won't talk unless they're paid Bottega Veneta OutletThese two teams are greatBottega Veneta Women Totes Outlet Sale StoreThe Bears are one win away from their first Final Four since . The Vols have never made the Final Four louis vuitton wallet, and louis vuitton wallet is their first trip to the Elitebottega veneta ????-???Drew. He won a total of games in his first three years at Baylor. The administration stuck with him, and the Bears have enjoyed three straight -win seasons.Just four years agoFake Bottega Veneta Storecash loans prior to theirreplica bv handbags next payday These flyer promoting can be purchased for as little as dollars and it is already featured within the websitene occidentale et tous au-dessus o They need to aReplica Bottega Veneta Men Bagswhich you should utilize if want to Roar flame lion to vomit flame, looked louis vuitton outlet online p at sky to roar loud, the palm tree hair of the fire red one Shan one Shan of, with fight the general awe-inspiring ofbottega veneta wallet ????a red tongue and sends out the voice of Si Si to ring, as long as body book of meters together, more even robust than water pail, eyes ofRreplica Bottega Venetagorilla peeped out cruelty and violenthttp://www.bottegavenetareplica.cc.
 
Bottega Veneta [106.187.94.xxx] เมื่อ 5/07/2016 15:46
2
อ้างอิง

karin
<a href='http://shoppingclient.us'>http://shoppingclient.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingcollections.us'>http://shoppingcollections.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingcommission.us'>http://shoppingcommission.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingcompanion.us'>http://shoppingcompanion.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingconstruct.us'>http://shoppingconstruct.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingcorporation.us'>http://shoppingcorporation.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingcrawler.us'>http://shoppingcrawler.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingcreativity.us'>http://shoppingcreativity.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingcrown.us'>http://shoppingcrown.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingcupid.us'>http://shoppingcupid.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingcurious.us'>http://shoppingcurious.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingcustom.us'>http://shoppingcustom.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingdelta.us'>http://shoppingdelta.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingdepot.us'>http://shoppingdepot.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingdestination.us'>http://shoppingdestination.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingdir.us'>http://shoppingdir.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingdish.us'>http://shoppingdish.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingdivine.us'>http://shoppingdivine.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingdodge.us'>http://shoppingdodge.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingdollar.us'>http://shoppingdollar.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingdowntown.us'>http://shoppingdowntown.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingdragon.us'>http://shoppingdragon.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingdraw.us'>http://shoppingdraw.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingduck.us'>http://shoppingduck.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingeastbay.us'>http://shoppingeastbay.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingeastside.us'>http://shoppingeastside.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingebony.us'>http://shoppingebony.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingecho.us'>http://shoppingecho.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingecono.us'>http://shoppingecono.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingepic.us'>http://shoppingepic.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingescrow.us'>http://shoppingescrow.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingfeedback.us'>http://shoppingfeedback.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingfiesta.us'>http://shoppingfiesta.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingfighter.us'>http://shoppingfighter.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingfleet.us'>http://shoppingfleet.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingfolder.us'>http://shoppingfolder.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingformula.us'>http://shoppingformula.us</a> | <br>
<a href='http://shoppinggecko.us'>http://shoppinggecko.us</a> | <br>
<a href='http://shoppinggeo.us'>http://shoppinggeo.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingglamour.us'>http://shoppingglamour.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingglory.us'>http://shoppingglory.us</a> | <br>
<a href='http://shoppinggorilla.us'>http://shoppinggorilla.us</a> | <br>
<a href='http://shoppinggrabber.us'>http://shoppinggrabber.us</a> | <br>
<a href='http://shoppinggrace.us'>http://shoppinggrace.us</a> | <br>
<a href='http://shoppinggram.us'>http://shoppinggram.us</a> | <br>
<a href='http://shoppinggratis.us'>http://shoppinggratis.us</a> | <br>
<a href='http://shoppinggroove.us'>http://shoppinggroove.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingguerrilla.us'>http://shoppingguerrilla.us</a> | <br>
<a href='http://shoppinghands.us'>http://shoppinghands.us</a> | <br>
<a href='http://shoppinghandy.us'>http://shoppinghandy.us</a> | <br>
<a href='http://shoppinghard.us'>http://shoppinghard.us</a> | <br>
<a href='http://shoppinghusky.us'>http://shoppinghusky.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingice.us'>http://shoppingice.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingiron.us'>http://shoppingiron.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingjackpot.us'>http://shoppingjackpot.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingjoker.us'>http://shoppingjoker.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingkayak.us'>http://shoppingkayak.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingknight.us'>http://shoppingknight.us</a> | <br>
<a href='http://shoppinglast.us'>http://shoppinglast.us</a> | <br>
<a href='http://shoppinglastminute.us'>http://shoppinglastminute.us</a> | <br>
<a href='http://shoppinglegacy.us'>http://shoppinglegacy.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingless.us'>http://shoppingless.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingletter.us'>http://shoppingletter.us</a> | <br>
<a href='http://shoppinglightning.us'>http://shoppinglightning.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingmain.us'>http://shoppingmain.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingmarks.us'>http://shoppingmarks.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingmatche.us'>http://shoppingmatche.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingmeasure.us'>http://shoppingmeasure.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingmember.us'>http://shoppingmember.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingmessenger.us'>http://shoppingmessenger.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingmetric.us'>http://shoppingmetric.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingmuscle.us'>http://shoppingmuscle.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingmystical.us'>http://shoppingmystical.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingnano.us'>http://shoppingnano.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingnations.us'>http://shoppingnations.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingnatural.us'>http://shoppingnatural.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingnature.us'>http://shoppingnature.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingnight.us'>http://shoppingnight.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingnobel.us'>http://shoppingnobel.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingnumber.us'>http://shoppingnumber.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingocity.us'>http://shoppingocity.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingoffline.us'>http://shoppingoffline.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingoftheday.us'>http://shoppingoftheday.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingomatic.us'>http://shoppingomatic.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingomega.us'>http://shoppingomega.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingoneday.us'>http://shoppingoneday.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingopedia.us'>http://shoppingopedia.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingopplis.us'>http://shoppingopplis.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingorama.us'>http://shoppingorama.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingoriginal.us'>http://shoppingoriginal.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingother.us'>http://shoppingother.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingouter.us'>http://shoppingouter.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingpart.us'>http://shoppingpart.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingpatch.us'>http://shoppingpatch.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingpeace.us'>http://shoppingpeace.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingpeach.us'>http://shoppingpeach.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingpearl.us'>http://shoppingpearl.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingpermanent.us'>http://shoppingpermanent.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingpersonal.us'>http://shoppingpersonal.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingphase.us'>http://shoppingphase.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingpicker.us'>http://shoppingpicker.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingpirates.us'>http://shoppingpirates.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingplatinum.us'>http://shoppingplatinum.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingplum.us'>http://shoppingplum.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingprecision.us'>http://shoppingprecision.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingpremier.us'>http://shoppingpremier.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingpremium.us'>http://shoppingpremium.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingpresident.us'>http://shoppingpresident.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingprestige.us'>http://shoppingprestige.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingpride.us'>http://shoppingpride.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingpriority.us'>http://shoppingpriority.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingpronto.us'>http://shoppingpronto.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingpure.us'>http://shoppingpure.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingquantum.us'>http://shoppingquantum.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingrail.us'>http://shoppingrail.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingrainforest.us'>http://shoppingrainforest.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingrally.us'>http://shoppingrally.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingrater.us'>http://shoppingrater.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingrates.us'>http://shoppingrates.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingraven.us'>http://shoppingraven.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingreadset.us'>http://shoppingreadset.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingredhot.us'>http://shoppingredhot.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingremarkable.us'>http://shoppingremarkable.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingreps.us'>http://shoppingreps.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingrex.us'>http://shoppingrex.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingrhino.us'>http://shoppingrhino.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingrings.us'>http://shoppingrings.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingroll.us'>http://shoppingroll.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingrunners.us'>http://shoppingrunners.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingsalvage.us'>http://shoppingsalvage.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingsample.us'>http://shoppingsample.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingscapes.us'>http://shoppingscapes.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingsearcher.us'>http://shoppingsearcher.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingseason.us'>http://shoppingseason.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingsedona.us'>http://shoppingsedona.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingsend.us'>http://shoppingsend.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingshake.us'>http://shoppingshake.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingshuffle.us'>http://shoppingshuffle.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingsignature.us'>http://shoppingsignature.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingsilk.us'>http://shoppingsilk.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingsleuth.us'>http://shoppingsleuth.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingsoldier.us'>http://shoppingsoldier.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingsolo.us'>http://shoppingsolo.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingsonic.us'>http://shoppingsonic.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingsouthbeach.us'>http://shoppingsouthbeach.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingsparkle.us'>http://shoppingsparkle.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingspicy.us'>http://shoppingspicy.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingsplash.us'>http://shoppingsplash.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingsprint.us'>http://shoppingsprint.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingstamp.us'>http://shoppingstamp.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingstreaming.us'>http://shoppingstreaming.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingstrick.us'>http://shoppingstrick.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingsunflower.us'>http://shoppingsunflower.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingsweet.us'>http://shoppingsweet.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingthunder.us'>http://shoppingthunder.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingtreat.us'>http://shoppingtreat.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingturbo.us'>http://shoppingturbo.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingultra.us'>http://shoppingultra.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingunder.us'>http://shoppingunder.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingunique.us'>http://shoppingunique.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingurban.us'>http://shoppingurban.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingvariety.us'>http://shoppingvariety.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingvector.us'>http://shoppingvector.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingverde.us'>http://shoppingverde.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingwaterfront.us'>http://shoppingwaterfront.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingwidget.us'>http://shoppingwidget.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingwinner.us'>http://shoppingwinner.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingwish.us'>http://shoppingwish.us</a> | <br>
<a href='http://shoppingyankee.us'>http://shoppingyankee.us</a> | <br>
<a href='http://silverlinee.com'>http://www.silverlinee.com</a> | <br>
<a href='http://sitdowntime.com'>http://www.sitdowntime.com</a> | <br>
<a href='http://smarterbusinessplan.com'>http://www.smarterbusinessplan.com</a> | <br>
<a href='http://smile-looks.com'>http://www.smile-looks.com</a> | <br>
<a href='http://soarathome.net'>http://www.soarathome.net</a> | <br>
<a href='http://socialbusinesswriter.com'>http://www.socialbusinesswriter.com</a> | <br>
<a href='http://speedshoptruck.net'>http://www.speedshoptruck.net</a> | <br>
<a href='http://speedymore.com'>http://www.speedymore.com</a> | <br>
<a href='http://stealbody.com'>http://www.stealbody.com</a> | <br>
<a href='http://steppone.com'>http://www.steppone.com</a> | <br>
<a href='http://street-fighters2.com'>http://www.street-fighters2.com</a> | <br>
<a href='http://swimdeeep.com'>http://www.swimdeeep.com</a> | <br>
<a href='http://talkoftech.com'>http://www.talkoftech.com</a> | <br>
<a href='http://technews123.com'>http://www.technews123.com</a> | <br>
<a href='http://technologyadaptive.us'>http://technologyadaptive.us</a> | <br>
<a href='http://technologyamazing.us'>http://technologyamazing.us</a> | <br>
<a href='http://technologyanchor.us'>http://technologyanchor.us</a> | <br>
<a href='http://technologyappeal.us'>http://technologyappeal.us</a> | <br>
<a href='http://technologyarrow.us'>http://technologyarrow.us</a> | <br>
<a href='http://technologyatlantic.us'>http://technologyatlantic.us</a> | <br>
<a href='http://technologyauthority.us'>http://technologyauthority.us</a> | <br>
<a href='http://technologyavatar.us'>http://technologyavatar.us</a> | <br>
<a href='http://technologybad.us'>http://technologybad.us</a> | <br>
<a href='http://technologybattle.us'>http://technologybattle.us</a> | <br>
<a href='http://technologyblaster.us'>http://technologyblaster.us</a> | <br>
<a href='http://technologyblender.us'>http://technologyblender.us</a> | <br>
<a href='http://technologyboulevard.us'>http://technologyboulevard.us</a> | <br>
<a href='http://technologybounce.us'>http://technologybounce.us</a> | <br>
<a href='http://technologybrite.us'>http://technologybrite.us</a> | <br>
<a href='http://technologybunny.us'>http://technologybunny.us</a> | <br>
<a href='http://technologycache.us'>http://technologycache.us</a> | <br>
<a href='http://technologycalculator.us'>http://technologycalculator.us</a> | <br>
<a href='http://technologycamel.us'>http://technologycamel.us</a> | <br>
<a href='http://technologycaster.us'>http://technologycaster.us</a> | <br>
<a href='http://technologycatch.us'>http://technologycatch.us</a> | <br>
<a href='http://technologycellar.us'>http://technologycellar.us</a> | <br>
<a href='http://technologycharm.us'>http://technologycharm.us</a> | <br>
<a href='http://technologychase.us'>http://technologychase.us</a> | <br>
<a href='http://technologycheaper.us'>http://technologycheaper.us</a> | <br>
<a href='http://technologycheapest.us'>http://technologycheapest.us</a> | <br>
<a href='http://technologycircus.us'>http://technologycircus.us</a> | <br>
<a href='http://technologyclassy.us'>http://technologyclassy.us</a> | <br>
<a href='http://technologyclearance.us'>http://technologyclearance.us</a> | <br>
<a href='http://technologyclient.us'>http://technologyclient.us</a> | <br>
<a href='http://technologycollect.us'>http://technologycollect.us</a> | <br>
<a href='http://technologycollector.us'>http://technologycollector.us</a> | <br>
<a href='http://technologycommission.us'>http://technologycommission.us</a> | <br>
<a href='http://technologycompanion.us'>http://technologycompanion.us</a> | <br>
<a href='http://technologyconstruct.us'>http://technologyconstruct.us</a> | <br>
<a href='http://technologycorporation.us'>http://technologycorporation.us</a> | <br>
<a href='http://technologycounty.us'>http://technologycounty.us</a> | <br>
 
karin [39.38.226.xxx] เมื่อ 11/01/2018 21:17
4
อ้างอิง

xukaimin
 
xukaimin [208.91.67.xxx] เมื่อ 4/07/2018 09:13
5
อ้างอิง

chenjinbei
20187.10chenjinbei

tod's shoes

jordan

wedding shoes

asics running shoes

camisetas de futbol replicas

longchamp handbags

y-3 shoes

true religion jeans

ralph lauren

ralph lauren polo shirts

audemars piguet

supreme outlet

supra shoes

maillot de foot pas cher

jordan pas cher

nike shoes for men

superdry clothing

cartier jewelry

adidas stan smith

oakley sunglasses

nike outlet store

baseball bats

air jordan

mcm bags

coach

jordan

ralph lauren

michael kors taschen

vans shoes

pandora outlet

jordan 1

cheap replica watches

lebron 15

nike outlet store online

adidas yeezy

columbia outlet

coach outlet store online clearance

timberland outlet

air max 2018

jordan 12

air jordan

cheap mlb jerseys

supreme

breitling watches

gucci slides

jordan 6

breguet watches

baseball jersey

nike outlet

dansko shoes

nike tn

huarache

nhl jerseys

malone souliers mules

nike roshe

kobe 11

oakley sunglasses

pandora charms

christian louboutin outlet

kobe 12

true religion jeans

cheap jerseys

coach outlet

maglie calcio

links of london

'

nfl jerseys '

rolex watches

oakley sunglasses

pandora jewelry

ferragamo outlet

air max 95

off-white clothing

jordan shoes

nike kyrie 3

mac cosmetics

kate spade

cheap nfl jerseys

air jordan 14

Fußballtrikots günstig

burberry canada

ralph lauren uk

prada handbags

mizuno running shoes

stuart weitzman shoes

michael kors handbags

timberland boots

adidas stan smith

louboutin

scarpe mbt

miu miu shoes

coach outlet store

tory burch outlet

soccer jersey

nike free run

under armour outlet

manolo blahnik shoes

oakley sunglasses

ray ban

columbia sportswear

nfl jerseys

20187.10chenjinbei
 
chenjinbei [45.254.246.xxx] เมื่อ 10/07/2018 13:39
6
อ้างอิง

chenlixiang
 
chenlixiang [69.167.31.xxx] เมื่อ 23/07/2018 13:16
12
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
ค้นหาบทความ
ปฎิทิน
November 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
Facebook ลุงเอก
รายการคิดเพื่อชาติ