"  E-LifeSara (เอกชัยชีวิตมีสาระ)"

เป็นเว็บไซด์ที่รวบรวมข้อมูล ความรู้ บทความ
และการบรรยายของลุงเอก (เอกชัย ศรีวิลาศ) ที่หลากหลาย มีสาระ
และเป็นประโยชน์ให้กับสังคมไทย 
สถิติ
เปิดเมื่อ17/09/2012
อัพเดท8/07/2021
ผู้เข้าชม1823754
แสดงหน้า2469600
เอกสารงานบรรยาย
เศรษฐกิจ
ประเทศไทยในสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก คมนาคม แจก
2กำลังอำนาจแห่งชาติ ndc 2556
1กำลังอำนาจแห่งชาติ ndc 2556
Megatrend in 21 th Century
Global Megatrend Economic Competition แจก
การบริหารความเสี่ยง กระทรวงพาณิชย์ KU แจก
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ปธก 21
Sea Power 21
สถานการณ์โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
เจรจาไกล่เกลี่ย กรมทางหลวง
Thailand 4.0 กับการพัฒนา กฝภ.
สถานการณ์ความขัดแย้งของโลก
ภูมิรัฐศาสตร์ โลกและภูมิภาค
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ กทม.
สาระสำคัญของระเบียบ พันธสัญญา
กลไกดำเนินการระบบเกษตรพันธสัญญา
ปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ สังคมแจก
ยุทธศาสตร์ One belt one road หรือ the belt
การสำรวจระดับขันติธรรมในสามจังหวัดภาคใต้ และนัยสำคัญต่อแนวโน้มการเมืองไทย โดย ฉันทนา บรรพศิริโชติ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
การสร้างเครือข่ายและการประสานงาน
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ในบริบท "ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม"
เทคนิคและคำแนะนำสำหรับการฝึกทักษะสำหรับผู้นำทางการเมืองที่สำคัญ
ข่าว “เดือนเด่น นิคมบริรักษ์” วิพากษ์จุดอ่อน ป.ป.ช.-สตง. กับจุดตายใช้อำนาจพิเศษปราบคอร์รัปชัน “ถ้าจะแค่ล้างบาง..ก็แก้ปัญหาไม่ได้”
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
กระบวนการประชาเสวนาเพื่อสร้างสังคมสันติสุข
การกระจายอำนาจสู่การปกครองท้องถิ่น
Americanization กับประชาคมโลก
ธรรมาภิบาล ของนักบริหาร
พุทธบูชาบูรณาการสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
การขับเคลื่อนองค์กรด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำมาประยุกต์ใช้
บทสัมภาษณ์ เรื่อง “การปฏิรูปประเทศไทย : ทิศทางการปฏิรูปและการวางกติกาของบ้านเมือง เพื่อก้าวสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน”
การปฎิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ
บทบาทในปัจจุบันของประเทศมหาอำนาจและภูมิภาครอบบ้าน ประเทศไทยจะนำรัฐนาวาไปในทิศทางใด?
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ในบริบท "กระบวนการสร้างสันติภาพใน ASEAN"
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
บทบาทสตรีในอนาคต
รายงานเรื่องสันติธานี พื้นที่ที่วิถีวัฒนธรรมนาการเมืองการปกครอง
รวันดา: ภายใต้กระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากความยุติธรรม (9)
ASEAN and Civil Society Organizations
ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 2)
ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 1)
การเมือง
สงครามไซเบอร์
1ภูมิรัฐศาสตร์ กำลังอำนาจของชาติ เอกชัย
หลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มรฏ นครสวรรค์
สงคราม พันธมิตร
ปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง Part 2
ปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง
การบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย
การพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร
การกำหนดขีดความสามารถทางทหาร
โครงสร้าง กระบวนการกำหนด ยุทธศาสตร์ทหาร
แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต บทบาทประเทศไทย ในกระแสโลก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง
American First
ธรรมาภิบาล สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
เอกลักษณ์ของชาติ (เยาวชน)
สงครามโลก ฉบับปรับปรุง
เปรียบเทียบสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2
นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562 โดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ภูมิรัฐศาสตร์และกำลังอำนาจแห่งชาติ วปอ.มส
ภูมิรัฐศาสตร์ New Update
บทเรียนประชาธิปไตยจากประเทศเยอรมันนี
โครงการบริหารการเงินของวันในประเทศไทย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้นำคุณธรรมและธรรมาภิบาล พระพุทธชินราช
ประเทศไทยกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
ปปช กล่าวหา จนท.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ความพึงพอใจการปกครองท้องถิ่น
ภูมิรัฐศาสตร์และกำลังอำนาจแห่งชาติ วปอ.
ภูมิรัฐศาสตร์ สกว.
ความขัดแย้งที่ถูกมองข้าม ในมุมมองเศรษฐศาสตร์การเมือง
ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐ
การทุจริตคอรัปชั่นของไทย
ธรรมาภิบาลกับการเมืองไทย
ร่างรัฐธรรมนูญ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
ธรรมาภิบาลความมั่นคง
ข้าราชการกับการเมือง
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
โครงการดรีม ไทยแลนด์
โครงสร้าง กระบวนการกำหนดและพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร
ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
ระเบียบข้าราชการพลเรือนว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรือน ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม
บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการกับการเมือง
ข้าราชการกับการเมือง
ดุลอำนาจระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ
การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส
กระบวนการปฏิรูปต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
การทุจริตอรัปชั่นของไทย
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์จีน-สหรัฐ กับบทบาทไทยใน 'หว่างเขาควาย'
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
กรณีศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
บรรยายสรุป ข้อเรียกร้อง 5ข้อของกลุ่มปฎิวัติแห่งชาติ (บีอาร์เอ็น)
สรุปฐานข้อมูลเครือข่าย โครงการเครือข่ายผู้นำสตรีเพื่อสันติสุขในพื้นที่ภาคใต้
(ร่าง) แผนที่เดินทางสู่สันติภาพจชต
กระบวนการสันติภาพ
การวิเคราะห์ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และแนวทางแก้ไข
(ร่าง) แผนที่เดินทางสู่สันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้
บทบรรยายจากงานสัมมนา "สันติธานีวิถีวัฒนธรรมสู่ทางออกชายแดนใต้"
แตกต่าง แต่ไม่แปลกแยก "สังคมสันติสุข"
การสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
การจัดการความขัดแย้ง
การบริหารความขัดแย้ง บยส แจก
สถานการณ์ความมั่นคงกับสิทธิมนุษยชน
การปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง Part 2 อ่านประกอบ
การปฏิรูปภาคส่วนความมั่นคง Part 1
สงครามและความรุนแรง มจร
สันติวิธี กับ ประชาธิปไตย
คุณสมบัติและจริยธรรม ของผู้ไกล่เกลี่ย
ธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
สันติวิธีกับการแก้ปัญหาในสังคมไทย
สงครามไซเบอร์
สันติวิธีกับสังคมอุดมศึกษา
7 policy recommendations for the Deep South/Patani
จินตภาพสังคมสันติสุข
ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน ต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3
สงครามและความขัดแย้ง มจร แจก
ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน ต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1
การปรับปรุงระบบงานเพื่อป้องกันและระงับความขัดแย้งด้วยสันติวิธี กฤษฎีกา
การแก้ไขความขัดแย้งในองค์กร
สถานการณ์ความขัดแย้งของโลกสู่สังคมไทย 4ส10 แจก
คุณสมบัติ จริยธรรมของผู้ไกล่เกลี่ย
คุณธรรมและจริยธรรม และธรรมาภิบาล สกอ KU
การบริหารจัดการความขัดแย้ง กรมพัฒนาชุมชน
แนวคิดสันติวิธี หลักสูตรพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศานายุคใหม่ สำนักจุฬา
หลักธรรมาภิบาลในการทำงาน การประปานครหลวง
การสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ในสังคมไทยปัจจุบัน
สภาพปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย การป้องกันและระงับความขัดแย้งโดยสันติวิธี กฤษฎีกา
คุณธรรมจริยธรรม KU แจก
นโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี วทอ แจก
ธรรมาภิบาลและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
พหุวัฒนธรรมกับกระบวนการสันติภาพ
การสร้างเสริมวัฒนธรรมสุจริต และต่อต้านการทุจริต ของสถานธนานุเคราะห์
สถานการณ์นำสู่สงครามโลก ครั้งที่ 3
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง สำนักแพทย์
ชุดคำถามในสถานการณ์ความขัดแย้ง
นโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี วทอ
ธรรมาภิบาลและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
กำลังอำนาจ วปอ.มส.
แนวทางในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้งในการจัดการป่าม้ระดับชุมชน
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง สจว แจก
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง วิทยาลัยตำรวจ
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมสู่รากหญ้า
การสร้างความสามัคคีปรองดอง ปยป. และ ความสมานฉันท์ในสังคมไทย
บทบาทสตรีสันติภาพชายแดนใต้
บทบาทสตรีในอนาคต
บทบาทสตรีกับการสร้างสรรค์สังคมสันติสุข
การจัดการความขัดแย้งในพื้นที่
การสร้างความปรองดอง ผละสมานฉันท์ ผลงาน คสช
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า
แนวทางที่จะสร้างความปรองดองของคนในชาติ คอ.นธ.
รายงานปรองดอง สปช. ฉบับปรับปรุง
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้า สสสส7
กระบวนการสันติภาพ
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง ปรับปรุงล่าสุด
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ
สรุปถอดบทเรียน 4ส6
รายงานสันติสุขเกิดได้ภายใต้ความแตกต่าง ส่งสถาบัน
Framework 4ส6
เมืองแห่งความหลากหลาย เวทีท้องถิ่นไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ย แจก
การสร้างสังคมสันติสุขเพื่อการพัฒนาชุมชน แจก
แนวทางในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้ง
รายงานสนทนาชายแดนใต้/ปาตานี : บทสังเคราะห์จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความขัดแย้ง ครั้งที่ 1-5
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้า สสสส7 แจก
ISIS in IRAQ/Syria
สงครามโลก แจก
สงครามเย็น
สงครามโลกครั้งที่ 2
สงครามโลกครั้งที่ 1
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม กศน
การบริหารความสัมันธ์และความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน วชิระ
ส่วนที่ 4 การศึกษาดูงาน 4ส6
ส่วนที่ 3 สรุปประเด็นที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน
ส่วนที่ 2 ปัญหาความขัดแย้งในศรีลังกา
ส่วนที่ 1 ภูมิรัฐศาสตร์ ศรีลังกา
กรณีความขัดแย้งประเทศศรีลังกา
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยความขัดแย้ง "สเปน บนความหลากหลายทางศาสนาและชาติพันธุ์ : Basque และ Catalonia"
ISIS in Iraq
อิสราเอล-ปาเลสไตน์ สงคราม ความขัดแย้ง การสร้างรัฐชาติในพื้นที่จินตนาการ
ความสงบ ความสุข ความปรารถณาของสังคมไทย
จากสงครามสู่สมานฉันท์ ลองฟังประสบการณ์จากไอร์แลนด์เหนือ
บทวิเคราะห์ความขัดแย้งไอร์แลนด์เหนือ
กระบวนการสันติภาพที่ ไอร์แลนด์เหนือ
Workshop Report "Security Sector Reform and Peace Processess in Southeast Asia: What Role for Parliaments?"
พระบรมราโชวาท "วันรพี" ๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๖
ภาพรวมของการสร้างความปรองดองในชาติ
Facilitator รุ่นที่ 2
การปรองดอง สันติวิธี เพื่ออนาคตประเทศไทย
แนวความคิดในการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมปัจจุบัน
การสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ในสังคมไทยปัจจุบัน
ธรรมนูญครอบครัว
กระบวนการสร้างความปรองดอง: กรณีศึกษา ประเทศโคลอมเบีย
กรณีศึกษา กระบวนการสันติภาพไอร์แลนด์เหนือ
กรณีความขัดแย้งเหนือ-ใต้
พระมหากษัตริย์ไทยกับสันติวิธี: สงครามไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการแก้ไขปัญหาเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
สรุปย่อการวิเคราะห์ความขัดแย้ง (Conflict Analysis) ในอาเจะห์
Peace Processes as Joint Learning Processes of Stakeholders and Insider Peacebuilders
Peace Processes An overview on trend & insights from action research
Peace Processes as Joint Learning Processes of Stakeholders and Insider Peacebuilders
Transforming Political Conflict: A Blueprint for Reconcillation in Thailand
เพลง สันติสุขปลายด้ามขวานทอง
ประเมินสถานการณ์การพูดคุยสันติภาพ หลังการลงนามฉันทามติทั่วไป
การสร้างความปรองดองจากกรณีศึกษา 10 ประเทศ
สันติสุขเกิดขึ้นได้ เพราะแตกต่างอย่างเข้าใจ
การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน
ผู้นำกับและการจัดการความขัดแย้ง มหาจุฬาฯ
การจัดการความขัดแย้งโดยการไกล่เกลี่ยประนีประนอมตามวิถีอิสลาม
สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย
ประเมินสถานการณ์การพูดคุยสันติภาพหลังฉันทามติทั่วไป
การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้งขององค์กร
รายงานฉบับสมบูรณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 - กรกฎาคม 2555
สรุปการบรรยาย หัวข้อ "การวิเคราะห์ความขัดแย้งเบื้องต้น"
รวันดา บทสรุปของความขัดแย้ง : บทเรียนของโลกหรือบทเรียนของใคร (11) (ตอนจบ)
รวันดา : ความโหดร้ายบนคราบน้ำตาของมนุษยชาติ ตอนที่ (10)
รวันดา : ปัญหาผู้ลี้ภัยนาไปสู่การยึดอานาจในแซร์ (8)
รวันดา : บนความเพิกเฉยของสหประชาชาติ (7)
รวันดา ความเปลี่ยนแปลงภายใต้การแสวงหาอานาจทางการเมือง (6)
รวันดา ความเสมอภาคทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของสองชาติพันธุ์ (5)
รวันดา ภายใต้อาณานิคม : บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (4)
รวันดา กับรากเหง้าของความขัดแย้ง : บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (3)
รวันดา อำนาจทางการเมืองกับวิกฤตด้านมนุษยธรรม :บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (2)
รวันดา สภาพปัญหาและความขัดแย้ง (1)
วิถีชีวิต
ONAKAWA
ปล่อยเต่าอย่างไรให้ได้ “บุญ”
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน รวมทั้งโอกาสและความท้าทายของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
คนไทยหัวใจสีขาว
การศึกษา
คนดีของแผ่นดิน
ค้นหาตัวเอง อุซะ
ธุรกิจการค้าจีนกับอาเซียน
จริยธรรมทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุง ม.ค. 2559
ธรรมาภิบาล สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ค้นหาตัวตน USA
ค้นหาตัวตน MBTI
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรร่วมกับภาครัฐ
สรุปผลงานปี พ.ศ. 2546-2556 สานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มหาอำนาจอินเดีย
เคลื่อนประเทศอินเดียไปสู่มหาอำนาจ
มารู้จักอินเดียกัน
สังคมและวัฒนธรรม
Community transformation
พหุวัฒนธรรมในอาเซียน
Megatrend แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
ลพบุรี
เศรษฐกิจพอเพียง
ประเทศไทยในสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
สันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
จังหวัดลพบุรี
ประเทศไทยกับสภาวะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
โปสเตอร์สัญญาประชาคม
จริยธรรมทางการแพทย์ 75 ปธพ.6
วัดห้วยปลากั้ง
สรุปผลการศึกษาดูงาน วัดไร่เชิงตะวัน
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
สถิติเกี่ยวกับผู้หญิง
วารสารศูนย์คุณธรรม กล้า ทำ ดี
Report Trip รายงานดูงานภาคเหนือ 27 - 31 ธ.ค. 2558 4ส6
เอกลักษณ์ของชาติ
วาระปฏิรูปที่ ๓๕ ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อยุธยาได้รับขึ้นบัญชีเป็นเมืองมรดกโลก
ความร่วมมือจีนอาเซียน (ไทย เวอร์ชั่น)
ความร่วมมือจีนอาเซียน (ENG version)
สังคมพหุวัฒนธรรมนำชาติมั่นคงยั่งยืน
คุณธรรม จริยธรรม สันติวิธีและธรรมาภิบาลกับการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
การศึกษาเพื่อสร้างการเป็นพลเมืองของไทย
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท: การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
ภาษากาย
การปฏิรูปด้านสื่อที่อยากเห็น
พุทธบูรณาการสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย
สถิติเกี่ยวกับผู้หญิง
สู่สังคมที่ยอมรับกันว่า "Fair"
การสร้างเครือข่ายและการประสานงาน
รายงานบอสเนีย
การปรึกษาหารือในอิสลาม (ซูรอ)
โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชน : กรณีศึกษาย่านกุฎีจีนและพื้นที่ใกล้เคียง
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียนผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน
สหรัฐอเมริกา
ภูมิรัฐศาสตร์ America First
ยุทธศาสตร์การวางกำลังกองทัพอเมริกัน
บทความ

แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

อ่าน 5613 | ตอบ 22
            ผมได้ข้อคิดจากที่ได้เจอหนังสือเล่มหนึ่งของอาจารย์หมอประเวศ เรื่องปฏิรูปการศึกษา ยกเครื่องทางปัญญา ทางรอดความหายนะ ที่เขียนไว้เมื่อปี 2540 เมื่อตอนที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจบ้านเรา และบอกว่าประเทศไทยต้องแก้ด้วยปัญญา ในคำที่เขียนไว้ว่า “สังคมไทยมีวัฒนธรรมอำนาจ จึงเน้นการศึกษาที่การสอบ และการหล่อหลอม ไม่เน้นที่การเรียนและความงอกงาม ประโยคนี้ก็หมายความว่า การสอนในห้องเรียน คนที่อยู่ในสายงานวิจัยด้านการศึกษาเขาบอกว่าการที่เราเรียนอยู่ในห้องเรียนและฟังการสอน จะได้ความรู้แค่ประมาณ 10 – 15 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง แล้วก็เหมือนการหล่อหลอมเอาความคิดเห็นทั้งหมดมาเป็นความคิดเห็นเดียว เพราะตามที่ครูสอนว่าเป็นความคิดเห็นอย่างนี้ ทำให้คิดเหมือนกันหมด เขาบอกว่าให้เน้นที่การเรียน การเรียนคือ การเรียนรู้แล้วมันก็จะเกิดความงอกงาม ประโยคตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับ

            อาจารย์หมอประเวศเองก็เห็นด้วยกับความคิดที่ว่า การเรียนการสอนจะต้องไม่ผูกติดอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียว เห็นความสำคัญของคนที่มีประสบการณ์ในท้องถิ่นที่จะต้องมาเผยแพร่ประสบการณ์ของตัวเองให้กับคนในรุ่นๆ หลังต่อไปด้วย ซึ่งแนวความคิดของอาจารย์หมอประเวศจากที่ได้ผ่านมาแล้ว 10 ปี และผมก็ได้ถอดแนวคิดนี้ส่วนหนึ่งออกมาสร้างหลักสูตรเสริมสร้างสร้างสังคมสันติสุข  ชองสถาบันพระปกเกล้า นี่แหละคือการตอบสนองการเรียนที่มุ่ให้เกิดปัญญามากกว่าความรู้ตามตำรา  เพราะห้องเรียนของเราอยู่ในพื้นที่ ป่าเขา ลำเนาไพร และในชุมชนหมู่บ้าน นี่คือห้องเรียนเรา อาจารย์ก็เพียงแต่มาจุดประกายความรู้ให้เรา แล้วก็มาชี้นำนิดหน่อยว่า เออชุดความรู้ตรงนี้สามารถหาได้จากที่ไหนบ้าง มาให้แนวคิดแล้วเราก็ไปค้นคว้าหาเอง

            อีกประโยคหนึ่งต่อเนื่องจากประโยคข้างต้น หากเราเน้นเรื่องการศึกษาที่การสอนและการหล่อหลอม ท่านบอกว่า “การหล่อหลอมที่ออกมาจากเบ้าหรือแม่พิมพ์ใช้กับผลิตวัตถุจากโรงงาน ซึ่งหล่อหลอมเหมือนกันทุกชิ้น แต่มนุษย์เป็นสิ่งที่มีชีวิตและมีจิตวิญญาณที่มีความหลากหลาย และมีศักยภาพที่จะงอกงามอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพราะฉะนั้นหากเราใช้พิมพ์เดียว แล้วออกมาเป็นของอย่างเดียว มันใช้ไม่ได้ จะไม่มีประโยชน์อะไรเลย  หากมันเป็นของที่เหมือนกัน” ผมก็เคยได้พูดเสมอๆ ว่า ความหลากหลายคือความสวยงาม ความเหมือนกันเป็นความตาย เป็นจุดจบในเรื่องการศึกษา จากที่หลายๆ คนคงเคยเห็นการเถียงกันในทีวีเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานการศึกษา เท่าที่ผมจำได้ที่มีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านสอนโดยวิธีการปฏิบัติ ท่านเชื่อว่าการปฏิบัติดีกว่าการที่นั่งเรียนจากการฟัง  แต่ทางผู้ที่กำกับการเรียนบอกว่าต้องเรียนในห้องเรียนนี่แหละต้องให้มากขึ้น  อีกท่านก็โต้แย้งว่าต้องปฏิบัติมากกว่านั่งฟังในการเรียนถึงจะดีเด็กจะได้มีประสบการณ์เรียนรู้  นี่คือความเห็นที่แตกต่างกัน  แล้วก็เถียงกันว่าต้องมีการผสมผสานกันเท่าไหน ทางฝ่ายดูแลก็บอกว่า ต้องเป็น 60:40 ทางครูผู้ปฏิบัติก็บอกว่า ไม่ได้หรอกต้องเป็น 63:37 ก็เถียงกันไปมา แล้วสิ่งที่เราเห็นเวลาประเมินคือ ประเมินจากกระดาษ กระดาษรายงาน แต่ไม่ได้ประเมินจากการดูการปฏิบัติจริง อย่างหลักสูตรของผม เวลาใครจะทำหน้าที่ประเมิน อาจารย์ที่เขารับจ้างทำประเมินในหลักสูตรของผม เขาต้องตามผมลงไปดูในพื้นที่ด้วย ให้เห็นว่าเวลาเรียนรู้ในพื้นที่ เรียนรู้ขนาดไหน นี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้แนวการศึกษาของเรารูปแบบใหม่เป็นลักษณะนี้

            จากที่พูดข้างต้นก็นำไปสู่เรื่องที่เมื่อเราจะทำการปฏิรูปการศึกษาในภาคใต้ ผมคิดว่าเรื่องการศึกษาไทยเป็นพื้นฐานของด้านการเมือง เป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะพัฒนาการและมีความก้าวหน้าไปได้อย่างไร อยู่ที่การศึกษานี่แหละ หากการศึกษาล้มเหลว  สังคมเราล้มเหลว เศรษฐกิจเราก็จะเริ่มล้มเหลวไปด้วย บอกได้เลยว่าการศึกษาเราไม่ดี อย่างเช่นที่ผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้ที่เขียนไว้เมื่อ 10 กว่าปี และเขียนไว้ดีมากและเขียนไว้ตั้งแต่ตอนวิกฤตเศรษฐกิจ  แล้วผมก็ดูในรายละเอียด พอผ่านมาถึงวันนี้ ผมว่าทำไปได้สักประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์จาก 100 เปอร์เซ็นต์

            แนวทางของท่านอาจารย์หมอประเวศ เขียนไว้ว่า “ให้เตรียมคนไทยให้เผชิญกับยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงได้และ การศึกษาต้องสอนสร้างรากฐาน” คือพูดง่ายๆ ว่าต้องยกเครื่องทางปัญญา ต้องเตรียมคนไทยให้เข้ากับยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงให้ได้ แล้วก็ถ้าเผื่อเราไม่เปลี่ยนแปลง สังคมไทยเราจะอ่อนแอลงไปเรื่อยๆ พออ่อนแอไปเรื่อยๆ ก็เกิดความขัดแย้ง พอขัดแย้งทำอะไร ทำลายตัวเอง ทำลายตัวเองแล้วก็เกิดวิกฤต ช่วงที่ผ่านมานี้ เราเป็นอย่างที่ว่านี้หมด ผมเรียกว่าสังคมแบบอัตตวิบากรรม แล้วตอนนี้เรากำลังทำลายตัวเองใช่ไหม ต้องตอบว่าใช่ เพราะฉะนั้นต้องหาปัญญามาเพื่อคลี่คลายตรงนี้

            ในยุคของการเปลี่ยนแปลงในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ปี 40 – 50 เปลี่ยนอะไรไปมากจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยด้วยซ้ำไป คนจะเริ่มทะเลาะเบาะแว้งกันมากขึ้น และยึดถือความคิดของตัวเองทั้งนั้นเลย ขณะที่เขารู้ว่าปัญหามันเยอะและสลับสับซ้อน แต่เขาก็ไม่รู้ว่าปัญหามันเกิดขึ้นมาจากอะไร นี่คือจุดอ่อนของเรา

            สังคมหมู่บ้าน วันนี้หลายคนก็บอกว่า หมู่บ้านเดี๋ยวนี้ไม่ใช่หมู่บ้านแล้ว มันกลายเป็นสังคมใหญ่ไปแล้ว สังคมใหญ่วันนี้เชื่อมโยงกับสังคมโลกด้วย มีความสลับซับซ้อนทั้งเรื่องเศรษฐกิจ การเงิน ข้อมูลข่าวสาร วัฒนธรรม การเมืองก็สลับซับซ้อน ในความที่มันสลับซับซ้อน มีความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา  จนเราไม่อาจจะพยากรณ์อะไรได้อย่างถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต  เราจะต้องเผชิญกับสถานการณ์และปัญหาใหม่ๆ และต้องยอมรับว่า 4 – 5 ปีที่ผ่านมานี้เราเจอปัญหาใหม่ๆ อย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลย จึงต้องบอกว่าทัศนะ จิตสำนึก หรือทักษะเก่าๆ ที่เราเคยมีอยู่กับตัวเรานั้นไม่สามารถสร้างสังคมให้เกิดความสมดุลได้อีกต่อไปแล้ว เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะแตกสลายคือ สภาพแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ  จะมีการทำลาย บุกรุกป่ากันมากขึ้น  ประการที่สองชีวิตและครอบครัวก็จะแตกสลาย  วันนี้พ่อไปทาง แม่ไปทาง ลูกไปทาง  สิ่ที่จะแตกสลายประการที่สามคือชีวิตชุมชน  ชีวิตที่เคยอยู่ร่วมกัน  ลงขันทำงานร่วมกันในเรื่องต่างๆ   วันนี้จะไม่มีพื้นที่แบบนี้อีกแล้ว  จะเป็นวิถีแบบตัวใครตัวมัน และสุดท้ายรากฐานหรือรากเหง้าของชีวิตที่ดี ชีวิตที่แข็งแกร่งของเราคือ วัฒนธรรมไทย ก็พังสลายไปด้วย นี่ก็จะได้เห็นว่าสิ่งที่เป็นปัญหาต่างๆ จะตามมาต่อจากสิ่งที่พังสลายต่างๆ ของประเทศ

            สำหรับทางออกสำหรับปัญหาต่างๆ ที่กำลังมาเหล่านี้ ผมคิดว่า เราต้องเริ่มให้มีการกระจายอำนาจ  จะใช้แต่อำนาจต่อไปอีกไม่ได้แล้ว ต้องเปลี่ยนอำนาจจากการที่รวมศูนย์  รวมศูนย์แล้วทำให้เกิดการขาดประสิทธิภาพและเกิดการคอรัปชั่นได้ง่ายไม่เป็นประชาธิปไตย  วันนี้ดูเหมือนว่าได้กระจายไปยังส่วนต่างๆ แต่ทว่ามันกลับถูกควบคุมด้วยส่วนกลางทั้งหมด ที่ยังไม่กระจายอำนาจอย่างแท้จริง  การกล่าวอ้างว่าหน่วยงานการปกครองท้องถิ่น นายก อบต. หรือ อบจ. ว่าเขาไม่มีความรู้อันนี้คิดอย่างนั้นไม่ได้  เพราะผมลงพื้นที่ไปฟังการบรรยายสรุปของหน่วยงานปกครองท้องถิ่นแล้วผมว่าเขาสุดยอด บรรยายอะไรต่างๆ ได้เป็นฉากๆ บางครั้งดีกว่ารัฐมนตรีบางท่านด้วยซ้ำไป และอีกเรื่องหนึ่งคือ โครงสร้างทางสังคมของเรา เป็นสังคมแบบมีสังคมที่เป็นเชิงสัมพันธ์กันในระดับส่วนบนกับส่วนล่าง  ส่วนล่างคือท้องถิ่นต่างๆ ส่วนบนคือส่วนที่อยู่ระดับกลาง  ส่วนบนจะมีอำนาจแล้วก็จะสั่งให้ส่วนล่างทำ อย่างนี้มันไม่ได้ ต้องมีการกระจายอำนาจ ไม่เช่นนั้นยิ่งสั่งเขา เขาก็ยิ่งจะอ่อนแอ แล้วก็จะทรุดโทรมลงไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นต้องพยายามลดอำนาจส่วนบน และสร้างอำนาจส่วนล่าง ไม่ต้องถึงเท่ากันแต่ว่าให้ใกล้เข้ามาอีกนิดหนึ่งได้ไหม

            นอกจากนี้ เรื่องความเคยชินจากสภาพแวดล้อมในอดีต แต่ก่อนเรามีทิศทางการพัฒนาที่เราทำไปตามสิ่งที่เราอยากจะทำ อยากจะเป็น แล้วสุดท้ายเราก็ไปรับเอาเรื่องวัตถุนิยมเข้ามาเป็นทิศทางในการพัฒนาประเทศ  พอวัตถุนิยมเข้ามาทำให้เราหลงทิศ  ทำให้เราเกิดโลภะ  โมหะ  และโทสะ เอา 3 ส่วนนี้เข้ามาเลย เขาเรียกว่า อกุศลมูล เข้ามาทำให้เกิดความโกลาหล ทำให้ไม่เกิดปัญญา

            ไทยเราอยู่ในเขตร้อน ทรัพยากรมีมาก แล้วคนเราน้อย ภัยธรรมชาติแต่ก่อนก็น้อย ทำให้เราประมาทแล้วเราก็ไม่กระตือรือร้นในการที่จะทำอะไรต่าง แล้วก็ไม่สนใจเรื่องการเรียนรู้ในการที่จะสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่ๆ เข้ามา ตอนนี้ต้องเปลี่ยนแล้วเราจะมองอะไรอย่างใกล้ๆ แคบๆ หรือพูดง่ายๆ ว่าเห็นแก่ตัวนั้น คงจะยากแล้วละ เราต้องลดลงไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ อย่าเห็นแก่ตัว อย่าเห็นแก่พรรคพวก อย่าขาดจิตสำนึกทางสาธารณะ 4 อย่างนี้สำคัญ หากทำแล้วมันจะทำให้โกงยาก ไม่อยากโกง แล้วก็เกิดความรับผิดชอบ และไม่ได้ทำตัวรอดไปวันๆ แก้ปัญหาไปวันๆ แต่ต้องทำอะไรแบบที่ยั่งยืน เพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรที่จะปรับเรื่องการศึกษา เรื่องการเรียนรู้ ที่ผมพูดตรงนี้ทั้งหมดเป็นเรื่องการเรียนรู้ที่จะทำให้เกิดการเมือง เศรษฐกิจที่สามารถหลีกเลี่ยงวิกฤตได้

            ทั้งหมดที่ผมพูดตรงนี้เพราะว่า สหรัฐอเมริกาวิกฤตแล้ว ยุโรปกำลังวิกฤตแล้วไล่ล้มกันเป็นระนาดแล้ว แล้วถ้าเราไม่เตรียมความพร้อม ไม่เตรียมปัญญาความรู้ คือไม่ลับขวานให้คมอยู่เสมอ เมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้ขวานแล้วมันอาจจะแก้ได้ไม่ทัน

            อีกประเด็นหนึ่ง ผมไม่มั่นใจว่าเดี๋ยวนี้ลูกๆ หลานๆ ของเรายังอยากไปโรงเรียนอยู่ไหม ยังสนุกกับการไปเรียนอยู่ไหม เขาบอกว่าถ้าโรงเรียนไหนที่ทำให้คนเข้ามาโรงเรียนแล้วสนุก ทำให้ดูว่าเรียนไม่ยาก ไม่น่าเบื่อ ชวนให้เกิดการเรียนรู้  ใครที่ทำบรรยากาศการเรียนให้ได้อย่างนี้  โรงเรียนนั้นจะเจริญก้าวหน้ามาก  เด็กๆ เขาจะเกิดสติปัญญามาก  ในหลักสูตรของผมก็พยายามที่จะทำให้เกิดเช่นนี้  มีการจุดประกายให้เขาได้เกิดการโต้แย้ง ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

            ทำอย่างไรจะให้มีโรงเรียนดีๆ มากพอ เพื่อที่จะทำให้ผู้ปกครองไม่ต้องเดือดร้อน สามารถที่จะส่งลูกไปเข้าโรงเรียนที่ใกล้บ้านได้ ผมว่าเรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่ไม่ยาก เพราะว่าระบบไอทีเราก้าวหน้ามาก  เดี๋ยวนี้เขามี E-Learning คือ ระบบการเรียนการสอนผ่านไอที เพราะฉะนั้นสามารถถ่ายทอดห้องเรียนที่มีการสอนที่ดีๆ ในกรุงเทพฯ ให้ถ่ายทอดไปโรงเรียนในต่างจังหวัด ผมได้ยินว่ารัฐบาลนี้กำลังจะทำ หากทำได้จะทำให้เกิดสติปัญญาที่ดีแก่ชุมชนมากมาย ให้มีการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยดีๆ ก็ต้องเปิดใจที่จะเผยแพร่สิ่งที่เราสอนให้เด็กต่างจังหวัดได้รับรู้และเรียนด้วย เราจะทำให้ประเทศชาติและลดความเห็นแก่ตัว ให้มีจิตสาธารณะได้มากน้อยแค่ไหน ให้ทุกๆ คนลองทำดูโดยใช้วิถีการให้จะได้ผล

            กระบวนการเรียนรู้จะต้องเปิดให้คนในโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้มากกว่าที่จะนั่งรับฟัง  ตอนนี้เรามีครูที่มีคุณภาพดีที่ยังไม่มากพอ  ยกตัวอย่างตัวผมเอง  ผมมีลูกผมมีลูกน้องเป็นครูผมด้วยซ้ำในบางเวลา  อย่างเช่นเรื่องไอที ผมติดอะไร  ผมจะต้องถามลูกผม  ถามตั้งแต่เขายังเด็กๆเลย  เพราะว่าเด็กเขาเรียนรู้เร็วกว่าเรา เรานี่เรียนรู้ช้ากว่าเด็กต้องเรียนรู้ตรงนี้ บางทีบางคนก็เอามาพูดว่า เด็กอายุเท่านี้ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ไม่ใช่เลย เด็กสมัยนี้เก่งมากเขาสามารถกดคอมพิวเตอร์ได้เร็วมากเลย ผมใช้วิธีแบบนี้ตั้งแต่ผมเป็นทหาร ผมถามลูกน้องผมที่เป็นทหารและนายสิบ ผมมักจะถามเขาเสมอในเรื่องที่ผมไม่รู้ แต่เขารู้ เพราะฉะนั้นผมต้องเปิดใจว่าความรู้ไม่ใช่เรารู้ทั้งหมด บางครั้งเราต้องยอมที่จะเปิดใจไปรับรู้สิ่งที่เรายังไม่รู้ ถึงแม้ว่าเขาจะมีฐานะหรือตำแหน่งอะไรน้อยกว่าเรา แต่เขาอาจจะรู้เรื่องนั้นมากกว่าเราก็ได้ คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นเรื่องที่ดีมาก

            นอกจากนี้ สิ่งที่เราได้เรียนรู้มาจากทางครอบครัวก็เยอะ แต่ว่าความที่เราครอบครัวมันแตกสลาย แยกกันอยู่ กระบวนการเรียนรู้ตรงนี้เลยไม่ค่อยเกิด แทนที่เราจะได้คุย เดี๋ยวนี้เราเรียนรู้กันผ่านโทรศัพท์กัน อ้าวลูกอยู่ไหน จะกลับบ้านรึยัง กี่โมงจะกลับบ้าน หนักๆ เข้าก็ใช้วิธีส่งข้อความคุยกับพ่อแม่

            อีกกลุ่มหนึ่งที่ดูเหมือนเขาไม่ใช่ครูที่จะสอน เช่น ชุมชนหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกตัวอย่าง พ่อผาย ที่อยู่ที่บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นครูชั้นดีจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเลย เรียนรู้มาจากการปฏิบัติจริงๆ และรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด ในโรงเรียนบางโรงเรียนก็ยังอยากที่จะอยู่กับเขตพื้นที่การศึกษา ยังไม่อยากให้นายก อบต. อบจ. มากำกับควบคุม ก็มีเช่นนี้เยอะ ก็ทำให้การกระจายอำนาจจริงๆ เกิดยาก กฎหมายก็เขียนมาดี แต่การปฏิบัติยังไม่สามารถทำได้อย่างแท้จริง พูดง่ายๆ ว่าใจยังไม่ค่อยเปิดใจ คงต้องใช้เวลาพอสมควร

            ด้านองค์กรทางศาสนาก็เป็นเหมือนกับแหล่งเรียนรู้ ผมว่าจริงๆแล้ว ในบริเวณมัสยิดหรือในวัด ในโบสถ์ก็เป็นแหล่งเรียนรู้  เราไปพบปะพูดคุยก็ทำให้ได้เกิดสติปัญญาเหมือนกัน
            องค์กรพัฒนาเอกชนก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเหมือนที่ปรึกษาให้แก่ชุมชนต่างๆ แต่ก็ต้องให้คำแนะนำอย่างสร้างสรรค์ อย่าไปยุยงในสิ่งที่ไม่ดี หากทำให้บ้านเมืองสงบสุขและทำให้ท้องถิ่นเจริญก้าวหน้าก็เรียกร้องได้เต็มที่

            กองทัพก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ บางคนก็ส่งลูกมาเป็นทหารเพื่อมาดัดสันดาน แต่จริงๆ แล้วเขาต้องการให้ลูกมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีการตรงต่อเวลา ก็ส่งลูกมาให้ทหารช่วยดูแล บางทีทหารก็ช่วยได้ส่วนหนึ่ง  สำหรับคนที่ติดยาเสพติด ทหารเขาก็มีโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ก็เอาคนๆนั้นเข้ามาฟื้นฟูมีการฝึก  ช่วยทำห้ลืมแล้วก็เลิกไป แล้วก็หาอาชีพใหม่ให้เขาทำ แต่ก็อยากจะฝากว่า น่าจะมีการติดตามประเมินผลผู้ที่อบรมแล้ว กลับมาติดยาอีกหรือเปล่า หรือว่าหายขาดแล้วกี่เปอร์เซ็นต์

            อีกแหล่งหนึ่งคือ โรงงานอุตสาหกรรม หรือบริษัทห้างร้านต่างๆ ก็ถือว่าเป็นหน่วยการเรียน เช่น ผมเคยเขียนยุทธศาสตร์ให้กับนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เช่น ในการศึกษาปีที่ 4 ของปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลต่างๆ ให้เข้าไปอยู่ในโรงงาน เขาเรียนเรื่องเครื่องยนต์ ก็ให้ไปอยู่ในโรงงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ ให้อยู่ที่นั้น 1 ปี แล้วพอจบ 1 ปีก็ทำรายงานสรุปออกมา แล้วก็ขอจบได้ หากเราทำอย่างนี้ได้ เราจะเก่งทั้งเรื่องทฤษฎีและปฏิบัติไปในตัวด้วย หากเกิดอย่างนี้ได้จริงก็จะทำให้คนจบมาแล้วมีงานทำ ไม่ใช่จบแล้วพอทำงานก็จะต้องมาฝึกงานอีก 6 เดือนหรืออีก 1 ปี ถึงจะทำงานได้ แต่หากทำเช่นนี้จบมาแล้วก็ทำงานได้เลย
          
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

karin
http://educationpriority.us |
http://educationpure.us |
http://educationquantum.us |
http://educationrail.us |
http://educationrapid.us |
http://educationrater.us |
http://educationredhot.us |
http://educationroll.us |
http://educationrule.us |
http://educationsalvage.us |
http://educationsample.us |
http://educationscapes.us |
http://educationsession.us |
http://educationshadow.us |
http://educationsignature.us |
http://educationsilk.us |
http://educationsolo.us |
http://educationsouthbeach.us |
http://educationsplash.us |
http://educationspree.us |
http://educationstreaming.us |
http://educationstrick.us |
http://educationsugar.us |
http://educationsurreal.us |
http://educationsustain.us |
http://educationturbo.us |
http://educationunique.us |
http://educationurban.us |
http://educationvictory.us |
http://educationvisual.us |
http://educationwaterfront.us |
http://educationyankee.us |
http://www.ehealthlaw.net |
http://www.e-healthpoint.net |
http://www.empty-basket.com |
http://www.emrsoftwaresite.com |
http://www.exact-times.com |
http://www.eyestear.com |
http://www.fast-run.com |
http://www.fcnbusiness.com |
http://www.feel-alone.com |
http://www.fieldhouseofficials.net |
http://www.finetuningautomotive.com |
http://www.fitnessfindings.com |
http://www.fixonhome.com |
http://foodabundant.us |
http://foodanchor.us |
http://foodappeal.us |
http://foodatlantic.us |
http://foodauthority.us |
http://foodavatar.us |
http://foodblender.us |
http://foodblod.us |
http://foodbody.us |
http://foodboulevard.us |
http://foodbounce.us |
http://foodbuddies.us |
http://foodbunny.us |
http://foodcalculator.us |
http://foodcanal.us |
http://foodcaster.us |
http://foodcatcher.us |
http://foodcellar.us |
http://foodcharm.us |
http://foodchase.us |
http://foodcompanion.us |
http://foodcorporation.us |
http://foodcrafter.us |
http://foodcrawler.us |
http://foodcreativity.us |
http://foodcrown.us |
http://foodcupid.us |
http://foodcurious.us |
http://fooddesigning.us |
http://fooddivine.us |
http://fooddollars.us |
http://fooddowntown.us |
http://fooddragon.us |
http://foodeagle.us |
http://foodebony.us |
http://foodepic.us |
http://foodessence.us |
http://foodexcel.us |
http://foodfeature.us |
http://foodfleet.us |
http://foodfolder.us |
http://foodglamour.us |
http://foodgoddess.us |
http://foodgram.us |
http://foodgratis.us |
http://foodgroove.us |
http://foodgrow.us |
http://foodhusky.us |
http://foodice.us |
http://foodimagine.us |
http://foodintergrity.us |
http://foodjackpot.us |
http://foodjewel.us |
http://foodjoker.us |
http://foodkiss.us |
http://foodless.us |
http://foodlowprice.us |
http://foodlucky.us |
http://foodminer.us |
http://foodnations.us |
http://foodnature.us |
http://foodnight.us |
http://foodnormal.us |
http://foodoftheday.us |
http://foodother.us |
http://foodpart.us |
http://foodpassport.us |
http://foodpatch.us |
http://foodpersonal.us |
http://foodpickup.us |
http://foodpirates.us |
http://foodplum.us |
http://foodpremier.us |
http://foodpremium.us |
http://foodrally.us |
http://foodraven.us |
http://foodreadset.us |
http://foodremarkable.us |
http://foodrings.us |
http://foodscapes.us |
http://foodseason.us |
http://foodslide.us |
http://foodsnapshot.us |
http://foodsoldier.us |
http://foodspicy.us |
http://foodstamp.us |
http://foodsunflower.us |
http://foodsuperhero.us |
http://foodsurprise.us |
http://foodthunder.us |
http://foodtreats.us |
http://foodultra.us |
http://foodvector.us |
http://foodverde.us |
http://foodvisual.us |
http://www.forlifetravel.com |
http://www.formationhouse.net |
http://www.formosa-travel.net |
http://www.futurehelphomes.com |
http://www.georgiagrouptours.com |
http://www.givehappytravel.com |
http://www.gotech-store.com |
http://www.grandhoteltoronto.net |
http://www.greeengrass.com |
http://www.guidesautomotive.com |
http://www.headlineprofits.com |
http://www.health-54.com |
http://healthabundant.us |
http://healthadaptive.us |
http://healthafter.us |
http://healthagenda.us |
http://healthamazing.us |
http://healthanchor.us |
http://healthappeal.us |
http://healtharrow.us |
http://healthatlantic.us |
http://healthavatar.us |
http://healthbad.us |
http://healthbattle.us |
http://healthbeast.us |
http://healthblaster.us |
http://healthblender.us |
http://healthblod.us |
http://healthboulevard.us |
http://healthbounce.us |
http://healthbrite.us |
http://healthbrowse.us |
http://healthbrowser.us |
http://healthbuddies.us |
http://healthbuller.us |
http://healthbunny.us |
http://healthcache.us |
http://healthcalculator.us |
http://healthcamel.us |
http://healthcanal.us |
http://healthcaptive.us |
http://www.healthcarespd.net |
http://healthcarnival.us |
http://healthcaster.us |
http://healthcatch.us |
http://healthcatcher.us |
http://healthcellar.us |
http://healthcharm.us |
http://healthcharte.us |
http://healthcharts.us |
http://healthchase.us |
http://healthcheaper.us |
http://healthcheapest.us |
http://healthcircus.us |
http://healthclassy.us |
http://healthclearance.us |
http://healthclient.us |
http://healthcollect.us |
http://healthcollections.us |
http://healthcollector.us |
http://healthcolor.us |
http://healthcommission.us |
http://healthcompanion.us |
http://healthconstruct.us |
http://healthcorporation.us |
http://healthcounty.us |
http://healthcourier.us |
http://healthcrafter.us |
http://healthcrawler.us |
http://healthcreativity.us |
http://healthcrown.us |
http://healthcrunch.us |
http://healthcrystal.us |
http://healthcupcake.us |
http://healthcupid.us |
http://healthcurious.us |
http://healthcustom.us |
http://healthdelta.us |
http://healthdesigning.us |
http://healthdestination.us |
http://healthdir.us |
http://healthdish.us |
http://healthdivine.us |
http://healthdodge.us |
http://healthdollar.us |
http://healthdollars.us |
http://healthdowntown.us |
http://healthdragon.us |
http://healthdraw.us |
http://healthduck.us |
http://healtheagle.us |
http://healtheastbay.us |
http://healtheastside.us |
http://healthebony.us |
http://healthecho.us |
http://healthecono.us |
http://healthelectra.us |
http://healthenvy.us |
http://healthepic.us |
http://healthessence.us |
http://healthexcel.us |
http://healthfalcon.us |
http://healthfame.us |
http://healthfeature.us |
http://healthfeedback.us |
http://www.healthfiend.net |
http://healthfiesta.us |
http://healthfighter.us |
http://healthflag.us |
http://healthflavor.us |
http://healthfleet.us |
http://healthflower.us |
http://healthfolder.us |
http://healthgang.us |
http://healthgecko.us |
http://healthgeo.us |
http://healthglamour.us |
http://healthglory.us |
http://healthgoddess.us |
http://healthgorilla.us |
http://healthgrab.us |
http://healthgrabber.us |
http://healthgrace.us |
http://healthgratis.us |
http://healthgroove.us |
http://healthguerilla.us |
http://healthguerrilla.us |
http://healthgun.us |
http://healthhands.us |
http://healthhandsome.us |
http://healthhandy.us |
http://healthhard.us |
http://healthhotrod.us |
http://healthhusky.us |
http://healthice.us |
http://healthimagine.us |
http://healthintergrity.us |
http://healthiron.us |
http://healthjackpot.us |
http://healthjewel.us |
http://healthjoker.us |
http://healthjust.us |
http://healthkayak.us |
http://healthkiss.us |
http://healthknight.us |
http://healthlast.us |
http://healthlastminute.us |
http://healthlegacy.us |
http://healthless.us |
http://healthletter.us |
http://healthlightning.us |
http://healthlimited.us |
http://healthlion.us |
http://healthlittle.us |
http://healthloco.us |
http://healthlowprice.us |
http://healthlucky.us |
http://healthmarks.us |
http://healthmatche.us |
http://healthmeasure.us |
http://healthmember.us |
http://healthmessenger.us |
http://healthmeta.us |
http://healthmetric.us |
http://healthmillions.us |
http://healthminer.us |
http://healthmuscle.us |
http://healthmystical.us |
http://healthnano.us |
http://healthnational.us |
http://healthnations.us |
http://healthnatural.us |
http://healthnight.us |
http://healthnobel.us |
http://healthnormal.us |
http://healthnorthamerican.us |
http://healthocity.us |
http://healthoffline.us |
http://healthoftheday.us |
http://healthomatic.us |
http://healthomega.us |
http://healthoneday.us |
http://healthopedia.us |
http://healthopplis.us |
http://healthoriginal.us |
http://healthother.us |
http://healthouter.us |
http://healthover.us |
http://healthovernight.us |
http://healthpart.us |
http://healthpatch.us |
http://healthpeace.us |
http://healthpeach.us |
http://healthpearl.us |
http://healthpermanent.us |
http://healthpersonal.us |
http://healthphase.us |
http://healthpicker.us |
http://healthpickup.us |
http://healthpipe.us |
http://healthpirates.us |
http://healthplatinum.us |
http://healthplum.us |
http://healthpositive.us |
http://healthprecision.us |
http://healthpremier.us |
http://healthpremium.us |
http://healthpresident.us |
http://healthprestige.us |
http://healthpride.us |
http://healthpriority.us |
http://healthpronto.us |
http://healthquantum.us |
http://healthrail.us |
http://healthrainforest.us |
http://healthrapid.us |
http://healthrater.us |
http://healthraven.us |
http://healthrazor.us |
http://healthreadset.us |
http://healthredhot.us |
http://healthremarkable.us |
http://healthrequest.us |
http://healthrhino.us |
http://healthrings.us |
http://healthroll.us |
http://healthrule.us |
http://healthrunners.us |
http://healthsalvage.us |
http://healthsample.us |
http://healthscapes.us |
http://healthscribe.us |
http://healthsearcher.us |
http://healthseason.us |
http://healthsedona.us |
http://healthsend.us |
http://healthsession.us |
http://healthshadow.us |
http://healthshoot.us |
http://healthshuffle.us |
http://healthsignature.us |
http://healthsilk.us |
http://healthsleuth.us |
http://healthslide.us |
http://healthsnapshot.us |
http://healthsoldier.us |
http://healthsolo.us |
http://healthsonic.us |
http://healthsouthbeach.us |
http://healthsparkle.us |
http://healthspicy.us |
http://healthsplash.us |
http://healthspree.us |
http://healthsprint.us |
http://healthstamp.us |
http://healthstick.us |
http://healthstreaming.us |
http://healthstrick.us |
http://healthsugar.us |
http://healthsunflower.us |
http://healthsuperhero.us |
http://healthsurprise.us |
http://healthsurreal.us |
http://healthsustain.us |
http://healthsweet.us |
http://healththunder.us |
http://healthtopsecret.us |
http://healthtreasure.us |
http://healthtreat.us |
http://healthtreats.us |
http://healthturbo.us |
http://healthultra.us |
http://healthunder.us |
http://healthunique.us |
http://healthurban.us |
http://healthvariety.us |
http://healthvector.us |
http://healthverde.us |
http://healthvictory.us |
http://healthvisual.us |
http://healthwaterfront.us |
http://healthwidget.us |
http://healthwinner.us |
http://healthwish.us |
http://healthworth.us |
http://www.healthyandfreetn.net |
http://healthyankee.us |
http://www.healthydieteffects.com |
http://www.healthyhomeconsults.net |
http://www.healthyourbeauty.com |
http://www.heavydutytime.com |
http://www.hihomemates.com |
http://homeabundant.us |
http://homeadaptive.us |
http://homeafter.us |
http://homeagenda.us |
http://homeamazing.us |
http://homeanchor.us |
http://homeappeal.us |
http://homearrow.us |
http://homeatlantic.us |
http://homeavatar.us |
http://homeback.us |
http://homebad.us |
http://homebattle.us |
http://homebeast.us |
http://homeblaster.us |
http://homeblender.us |
http://homeblod.us |
http://homeboulevard.us |
http://homebounce.us |
http://homebrite.us |
http://homebrowse.us |
http://homebrowser.us |
http://homebuddies.us |
http://www.homebuildingweb.com |
http://homebuller.us |
http://homecache.us |
http://homecalculator.us |
http://homecamel.us |
http://homecanal.us |
http://homecaptive.us |
http://www.homecareduty.com |
http://homecarnival.us |
http://homecaster.us |
http://homecatch.us |
http://homecatcher.us |
http://homecellar.us |
http://homecharm.us |
http://homecharte.us |
http://homecharts.us |
http://homechase.us |
http://homecheaper.us |
http://homecheapest.us |
http://www.homecinemachoice.net |
http://homecircus.us |
http://homeclassy.us |
http://homeclearance.us |
http://homeclient.us |
http://homecollect.us |
http://homecollections.us |
http://homecollector.us |
http://homecolor.us |
http://homecommission.us |
http://homecompanion.us |
http://homecorporation.us |
http://homecourier.us |
http://homecrafter.us |
http://homecrawler.us |
http://homecreativity.us |
http://homecrown.us |
http://homecrunch.us |
http://homecrystal.us |
http://homecupcake.us |
http://homecupid.us |
http://homecurious.us |
http://homedelta.us |
http://homedestination.us |
http://homedir.us |
http://homedivine.us |
 
karin [39.38.226.xxx] เมื่อ 11/01/2018 21:14
2
อ้างอิง

katee
Home Clearance |
Home Nobel |
Home Eastside |
Home Hotrod |
Home Corporation |
Home Feature |
Home Cellar |
Home Divine |
Home Pronto |
Home Carnival |
Home Eastbay |
Home Dodge |
Home Guerilla |
Home Waterfront |
Home Gecko |
Home Yankee |
Home Prestige |
Home Razor |
Home Atlantic |
Home Lowprice |
Home Husky |
Home Nations |
Home Remarkable |
Home Fighter |
Home Northamerican |
Home Quantum |
Home Peach |
Home Courier |
Home President |
Home Sparkle |
Home Rainforest |
Home Falcon |
Home Lightning |
Home Blod |
Home Downtown |
Home Curious |
Home Raven |
Home After |
Home Salvage |
Home Priority |
Home Overnight |
Home Mystical |
Home Permanent |
Home Captive |
Home Amazing |
Home Topsecret |
Home Abundant |
Home Blender |
Home Imagine |
Home Handsome |
Home Just |
Home Little |
Home Surreal |
Technologycolor |
Technologyless |
Technologygram |
Technologyback |
Technologybody |
Technologydragon |
Technologyroll |
Technologydir |
Technologypipe |
Technologysend |
Technologycharts |
Technologymarks |
Technologywish |
Technologyflower |
Technologydollar |
Technologynight |
Technologylion |
Technologycaster |
Technologypart |
Technologygeo |
Technologypremium |
Technologydollars |
Technologyopplis |
Technologystick |
Technologyunder |
Technologyrates |
Technologyletter |
Technologysonic |
Technologyflag |
Technologywidget |
Technologyclient |
Technologyover |
Technologypatch |
Technologybuddies |
Technologygrow |
Technologycache |
Technologyfolder |
Technologygroove |
Technologygun |
Technologyrex |
Technologyworth |
Technologyduck |
Technologyomatic |
Technologyblaster |
Technologyformula |
Technologygang |
Technologysplash |
Technologymessenger |
Technologyvisual |
Technologyscapes |
Technologybattle |
Technologychase |
Technologyfeedback |
Technologykiss |
Technologystamp |
Technologygrab |
Technologyorama |
Technologywinner |
Technologymember |
Technologydish |
Technologyrequest |
Technologyecho |
Technologycollections |
Technologycollector |
Technologyecono |
Technologycalculator |
Technologypure |
Technologyother |
Technologyminer |
Technologyrings |
Technologyexcel |
Technologyreps |
Technologycircus |
Technologymain |
Technologyhands |
Technologytreasure |
Technologynumber |
Technologycharte |
Technologysugar |
Technologycatch |
Technologyrail |
Technologystreaming |
Technologyrally |
Technologyeagle |
Technologycrawler |
Technologypassport |
Technologyfleet |
Technologymetric |
Technologynatural |
Technologycounty |
Technologyhard |
Technologyopedia |
Technologyfame |
Technologyknight |
Technologyredhot |
Technologyclassy |
Technologydraw |
Technologyslide |
Technologycompanion |
Technologybunny |
Technologyspicy |
Technologyvector |
Technologybrite |
Technologypride |
Technologycollect |
Technologysweet |
Technologysearcher |
Technologyenvy |
Technologypeace |
Technologystrick |
Technologylegacy |
Technologyrater |
Technologycatcher |
Technologycharm |
Technologyappeal |
Technologyoftheday |
Technologycupid |
Technologysprint |
Technologyrunners |
Technologyshoot |
Technologytreat |
Technologynano |
Technologysession |
Technologyturbo |
Technologysample |
Technologyshadow |
Technologyphase |
Technologyfiesta |
Technologytreats |
Technologyseason |
Technologypositive |
Technologyultra |
Technologyjackpot |
Technologyboulevard |
Technologyocity |
Technologynational |
Technologygrabber |
Technologygorilla |
Technologyrule |
Technologymuscle |
Technologylastminute |
Technologydestination |
Technologydelta |
Technologymeta |
Technologypersonal |
Technologyjewel |
Technologypremier |
Technologypirates |
Technologyreadset |
Technologygrace |
Technologycrunch |
Technologyshake |
Technologybeast |
Technologyvictory |
Technologysolo |
Technologyunique |
Technologyspree |
Technologycustom |
Technologyebony |
Technologycanal |
Technologyessence |
Technologycrown |
Technologyavatar |
Technologypearl |
Technologyiron |
Technologycrystal |
Technologybrowse |
Technologyadaptive |
Technologyloco |
Technologysignature |
Technologymatche |
Technologykayak |
Technologyarrow |
Technologylucky |
Technologycrafter |
Technologycreativity |
Technologysurprise |
Technologythunder |
Technologyoriginal |
Technologybuller |
Technologysedona |
Technologylimited |
Technologycheapest |
Technologybad |
Technologycheaper |
Technologylast |
Technologyvariety |
Technologyoffline |
Technologysuperhero |
Technologysunflower |
Technologynormal |
Technologyjoker |
Technologybounce |
Technologysleuth |
Technologyplatinum |
Technologycupcake |
Technologyagenda |
Technologycommission |
Technologymillions |
Technologysilk |
Technologyoneday |
Technologyomega |
Technologyrhino |
Technologygoddess |
Technologynature |
Technologypickup |
Technologysoldier |
Technologyglamour |
Technologyguerrilla |
Technologyelectra |
Technologyurban |
Technologyglory |
Technologyrapid |
Technologyescrow |
Technologycamel |
Technologyshuffle |
Technologyprecision |
Technologyflavor |
Technologyverde |
Technologyintergrity |
Technologygratis |
Technologyepic |
Technologyanchor |
Technologyhandy |
Technologyscribe |
Technologysouthbeach |
Technologyouter |
Technologysustain |
Technologymeasure |
Technologyclearance |
Technologynobel |
Technologyeastside |
Technologyhotrod |
Technologycorporation |
Technologyfeature |
Technologycellar |
Technologyplum |
Technologydivine |
Technologypronto |
Technologycarnival |
Technologyeastbay |
Technologydodge |
Technologyguerilla |
Technologywaterfront |
Technologygecko |
Technologyyankee |
Technologyprestige |
Technologyrazor |
Technologyatlantic |
Technologylowprice |
Technologyhusky |
Technologynations |
Technologyremarkable |
Technologyfighter |
Technologynorthamerican |
Technologyquantum |
Technologypeach |
Technologycourier |
Technologypresident |
Technologyconstruct |
Technologysparkle |
Technologyrainforest |
Technologyfalcon |
Technologylightning |
Technologyblod |
Technologydowntown |
Technologycurious |
Technologyauthority |
Technologyraven |
Technologyafter |
Technologysalvage |
Technologypriority |
Technologyovernight |
Technologymystical |
Technologypermanent |
Technologycaptive |
Technologyamazing |
Technologytopsecret |
Technologyabundant |
Technologydesigning |
Technologyblender |
Technologyimagine |
Technologysnapshot |
Technologyhandsome |
Technologyjust |
Technologylittle |
Technologysurreal |
Travel Color |
Travel Back |
Travel Body |
Travel Ice |
Travel Dragon |
Travel Roll |
Travel Browser |
Travel Dir |
Travel Pipe |
Travel Send |
Travel Charts |
Travel Marks |
Travel Wish |
Travel Flower |
Travel Dollar |
Travel Lion |
Travel Caster |
Travel Premium |
Travel Dollars |
Travel Opplis |
Travel Under |
Travel Rates |
Travel Letter |
Travel Sonic |
Travel Flag |
Travel Widget |
Travel Client |
Travel Patch |
Travel Folder |
Travel Groove |
Travel Gun |
Travel Worth |
Travel Duck |
Travel Omatic |
Travel Blaster |
Travel Formula |
Travel Gang |
Travel Splash |
Travel Messenger |
Travel Visual |
Travel Battle |
Travel Chase |
Travel Feedback |
Travel Kiss |
Travel Stamp |
Travel Grab |
Travel Orama |
Travel Winner |
Travel Member |
Travel Dish |
Travel Echo |
Travel Collections |
Travel Collector |
Travel Econo |
Travel Pure |
Travel Other |
Travel Miner |
Travel Rings |
Travel Excel |
Travel Circus |
Travel Main |
Travel Hands |
Travel Treasure |
Travel Number |
Travel Charte |
Travel Sugar |
Travel Catch |
Travel Rail |
Travel Streaming |
Travel Rally |
Travel Crawler |
Travel Fleet |
Travel Metric |
Travel Natural |
Travel County |
Travel Hard |
Travel Opedia |
Travel Fame |
Travel Knight |
Travel Redhot |
Travel Classy |
Travel Draw |
Travel Slide |
Travel Bunny |
Travel Spicy |
Travel Vector |
Travel Brite |
Travel Pride |
Travel Collect |
Travel Sweet |
Travel Searcher |
Travel Envy |
Travel Peace |
Travel Strick |
Travel Legacy |
Travel Rater |
Travel Charm |
Travel Oftheday |
Travel Cupid |
Travel Sprint |
Travel Runners |
Travel Treat |
Travel Nano |
Travel Session |
Travel Turbo |
Travel Sample |
Travel Shadow |
Travel Phase |
Travel Fiesta |
Travel Positive |
Travel Ultra |
Travel Jackpot |
Travel Boulevard |
Travel National |
Travel Grabber |
Travel Gorilla |
Travel Rule |
Travel Muscle |
Travel Lastminute |
Travel Delta |
Travel Meta |
Travel Personal |
Travel Jewel |
Travel Premier |
Travel Readset |
Travel Grace |
Travel Crunch |
Travel Shake |
Travel Victory |
Travel Unique |
Travel Spree |
Travel Custom |
Travel Ebony |
Travel Canal |
Travel Picker |
Travel Crown |
Travel Pearl |
Travel Iron |
Travel Crystal |
Travel Browse |
Travel Adaptive |
Travel Loco |
Travel Signature |
Travel Matche |
Travel Kayak |
Travel Arrow |
Travel Lucky |
Travel Crafter |
Travel Creativity |
Travel Surprise |
Travel Thunder |
Travel Original |
Travel Buller |
Travel Sedona |
Travel Limited |
Travel Bad |
Travel Last |
Travel Variety |
Travel Offline |
Travel Superhero |
 
katee [182.186.193.xxx] เมื่อ 6/03/2018 00:25
3
อ้างอิง

abc
abc20180526

salomon outlet

 

epic react flyknit

 

cheap jordans

 

air max

 

coach factory outlet online

 

asolo boots

 

van cleef and arpels jewelry

 

timberland outlet store

 

michael kors outlet online

 

fitflops sale

 

nike outlet store

 

coach outlet store online

 

nike outlet store

 

ralph lauren outlet online

 

tiffany outlet

 

ugg boots

 

garmont boots

 

canada goose jackets

 

coach outlet online

 

canada goose coats

 

canada goose

 

michael kors outlet online

 

arcteryx boots

 

birkenstock outlet store

 

naot sandals

 

nike tessen

 

coach factory outlet

 

birkin handbags

 

yeezy boost

 

yeezy boost 350

 

discount oakley sunglasses

 

michael kors outlet clearance

 

ralph lauren

 

ferragamo outlet

 

canada goose sale

 

discount oakley sunglasses

 

nike shoes outlet

 

jimmy choo outlet

 

nike outlet store online

 

moncler outlet online

 

adidas yeezy shoes

 

vionic sandals

 

adidas outlet

 

michael kors outlet store

 

ugg boots

 

cole haan shoes

 

kate spade outlet online

 

nike shox shoes

 

moncler outlet online

 

michael kors outlet store

 

ray ban sunglasses outlet

 

birkenstock uk

 

keen sandals

 

moncler coats

 

retro 11

 

valentino outlet

 

unomagli shoes

 

pandora jewelry outlet

 

pandora outlet store

 

oakey sunglasses outlet

 

uggs outlet

 

adidas shoes

 

canada goose jackets

 

canada goose jackets

 

pandora charms

 

air more uptempo

 

coach outlet store online

 

keen shoes

 

coach outlet store online

 

moncler jackets

 

adidas yeezy boost

 

coach outlet online

 

red bottoms

 

ugg boots outlet

 

air max axis

 

burberry handbags

 

michael kors handbags

 

discount oakley sunglasses

 

nike air max 97

 

converse outlet

 

pandora charms

 

fitflops sale

 

kyrie 4

 

michael kors outlet

 

ray ban glasses

 

cheap jordans for sale

 

cartier watches

 

burberry outlet online

 

ralph lauren outlet online

 

ralph lauren uk

 

pandora charms outlet

 

kate spade outlet

 

coach outlet store online

 

new balance outlet

 

nike outlet store

 

timberland outlet

 

timberland shoes

 

ralph lauren uk

 

coach outlet online

 

ralph lauren outlet online

 

adidas superstar shoes

 

pandora charms outlet

 

michael kors outlet store

 

mikimoto pearls

 

ralph lauren sale

 

nike cortez classic

 

michael kors outlet store

 

pandora charms outlet

 

pandora jewelry

 

ralph lauren uk

 

air max 1

 

uggs outlet

 

timberland boots outlet

 

salvatore ferragamo shoes

 

pandora charms outlet

 

kate spade handbags

 

coach outlet online

 

ecco shoes

 

coach factory outlet online

 

air max

 

salvatore ferragamo outlet

 

polo ralph lauren outlet

 

nike running shoes

 

kate spade outlet store

 

abercrombie and fitch canada

 

adidas outlet store

 

rihanna shoes

 

moncler outlet online

 

cheap jordan shoes

 

birkenstock outlet

 

givenchy handbags

 

timberland outlet

 

timberland outlet

 

cheap ugg boots

 

polo ralph lauren

 

ysl outlet

 

nike zoom

 

adidas outlet store

 

coach factorty outlet store

 

cheap jordan shoes

 

canada goose

 

dr martens

 

polo ralph lauren outlet online

 

fitflop sandals

 

prada shoes

 

adidas yeezy boost 350

 

toms shoes

 

adidas outlet online

 

adidas superstars

 

pandora canada

 

michael kors outlet clearance

 

ugg outlet

 

cheap oakley sunglasses

 

philipp plein outlet

 

polo ralph lauren outlet

 

adidas campus shoes

 

fitflop shoes

 

ecco outlet

 

mbt shoes sale

 

coach factorty outlet online

 

air jordan retro

 

pg 2 shoes

 

adidas sneakers

 

ysl handbags

 

pandora charms sale

 

kobe shoes

 

mulberry outlet uk

 

christian louboutin shoes

 

oakey sunglasses outlet store

 

jordan shoes

 

coach factory outlet online

 

dr martens boots

 

cole haan outlet

 

coach outlet online

 

louis vuitton outlet online

 

adidas yeezy

 

ugg boots

 

manolo blahnik shoes

 

cheap ray ban sunglasses

 

supreme shirts

 

adidas outlet online

 

polo ralph lauren

 

ferragamo shoes

 

mont blanc pen

 

yeezy boost 350

 

canada goose coats

 

ray ban sunglasses discount

 

pandora jewelry outlet

 

swarovski outlet

 

ugg sale

 

moncler

 

coach outlet online

 

north face outlet

 

louis vuitton handbags

 

polo outlet online

 

canada goose

 

canada goose

 

columbia shoes

 

pandora outlet

 

coach factory outlet online

 

polo ralph lauren outlet

 

ralph lauren outlet online

 

air max 270

 

ugg canada

 

kate spade outlet online

 

caterpillar boots

 

ugg boots

 

coach factory outlet

 

ugg outlet online

 

ralph lauren outlet online

 

dansko shoes

 

ralph lauren sale

 

air max outlet

 

birkenstock outlet

 

air more money

 

adidas ultra boost

 

air max shoes

 

mlb jerseys wholesale

 

hermes bag

 

hermes handbags

 

adidas store

abc20180526

 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://topharmacists.com
abc [128.90.44.xxx] เมื่อ 26/05/2018 11:34
4
อ้างอิง

king
cc20180531

timberland boots

 

mbt shoes

 

michael kors outlet clearance

 

kate spade outlet store

 

polo ralph lauren outlet

 

louboutin shoes

 

moncler jackets

 

supreme clothing

 

coach outlet store

 

polo outlet

 

underarmour shoes

 

coach outlet

 

moncler outlet

 

fendi handbags

 

nike shox

 

ysl handbags

 

ralph lauren sale clearance

 

ugg outlet

 

michael kors outlet online

 

lacoste polo shirts

 

ralph lauren outlet online

 

berluti shoes

 

mulberry bags

 

air jordans

 

pandora outlet

 

fitflops

 

nike air force 1

 

mlb jerseys

 

north face outlet

 

alden shoes

 

asics shoes

 

coach outlet store online clearances

 

coach outlet

 

cheap nfl jerseys

 

adidas yeezy

 

saint laurent outlet

 

pandora jewelry official site

 

coach outlet

 

ferragamo shoes

 

pandora charms

 

tiffany and co

 

canada goose jackets uk

 

asolo boots

 

longchamp outlet

 

coach outlet store

 

coach outlet

 

adidas yeezy

 

adidas shoes

 

michael kors outlet online

 

cartier outlet

 

kate spade outlet store

 

supreme clothing

 

jordan shoes

 

nike outlet store

 

philipp plein shirt

 

coach factory outlet

 

adidas yeezy boost

 

pandora charms

 

canada goose outlet

 

ultra boost

 

adidas shoes

 

canada goose sale

 

michael kors outlet canada

 

puma shoes

 

ralph lauren sale clearance

 

garmont boots

 

coach outlet store

 

canada goose sale

 

moncler

 

pandora jewelry

 

nike epic react flyknit

 

coach factory outlet

 

moncler outlet

 

air max 2018

 

moncler outlet

 

jordan retro

 

nike air max

 

nike outlet

 

salvatore ferragamo shoes

 

adidas superstar

 

columbia shoes

 

moncler jackets

 

puma rihanna shoes

 

nike react shoes

 

coach outlet

 

pandora jewelry outlet

 

canada goose jackets

 

kate spade

 

nike air max 95

 

ralph lauren

 

moncler outlet

 

salvatore ferragamo shoes

 

saint laurent handbags

 

adidas yeezy

 

coach outlet

 

ray ban sunglasses

 

air max 97

 

red bottoms shoes

 

christian louboutin outlet

 

kate spade outlet store

 

nike air presto

 

yeezy boost

 

michael kors

 

hermes outlet

 

canada goose outlet

 

red bottoms

 

ecco shoes

 

nike air max 270

 

nfl jerseys wholesale

 

givenchy handbags

 

pandora jewelry

 

ugg boots

 

hermes handbags

 

converse outlet store

 

moncler outlet

 

coach outlet

 

birkenstock outlet

 

valentino shoes

 

tory burch outlet store

 

uggs canada

 

vans shoes

 

canada goose outlet

 

michael kors outlet

 

salewa shoes

 

fitflops

 

jordans

 

nike shoes

 

mulberry uk

 

michael kors outlet

 

ralph lauren

 

salomon shoes

 

nike shoes

 

jordan shoes

 

coach outlet

 

ralph lauren uk

 

louis vuitton

 

birkenstock sandals

 

armani exchange outlet

 

fitflops

 

rolex watches

 

polo ralph lauren outlet online

 

burberry outlet

 

canada goose outlet

 

pandora charms

 

mcm handbags

 

cheap jordans free shipping

 

teva sandals

 

keen shoes

 

fred perry polo

 

coach outlet

 

coach outlet

 

christian louboutin

 

adidas shoes

 

kate spade handbag

 

versace handbags

 

yeezy boost

 

ralph lauren uk

 

pandora outlet

 

kevin durant shoes

 

adidas originals

 

dior handbags

 

nike free run

 

oakley sunglasses

 

canada goose jackets

 

ray ban sunglasses discount

 

ray ban sunglasses

 

cheap jordans

 

jordans

 

michael kors outlet

 

michael kors outlet

 

nike air max axis

 

oakley sunglasses

 

new balance shoes

 

ecco shoes

 

harden vol 1

 

nike air max 1

 

pandora charms sale clearance

 

michael kors outlet

 

louis vuitton outlet

 

swarovski crystal

 

air max 97

 

dolce and gabbana handbags

 

canada goose

 

coach outlet online

 

pandora jewelry

 

adidas outlet

 

birkenstock shoes

 

cheap jordans

 

pandora jewelry official site

 

nike huarache

 

nike shoes

 

mulberry outlet

 

pandora charms

 

canada goose outlet

 

ralph lauren outlet

 

cheap jordans

 

van cleef and arpels jewelry

 

kate spade outlet

 

nike air max

 

cheap uggs

 

coach factory outlet

 

polo ralph lauren outlet online

 

air max 90

 

nike air max zero

 

ugg boots

 

nike outlet online

 

kate spade handbags

 

polo ralph lauren outlet

 

ecco shoes

 

dr martens

 

reebok shoes

 

supra shoes

 

birkenstock

 

nike shoes for men

 

mbt shoes

 

dooney and bourke handbags

 

supreme new york

 

adidas nmd

 

birkenstock outlet

 

givenchy outlet

 

polo ralph lauren outlet online

 

mcm outlet

 

supra shoes

 

oakley sunglasses

 
king [185.29.167.xxx] เมื่อ 31/05/2018 10:35
5
อ้างอิง

leilei3915
2018625 leilei3915

polo ralph lauren outlet

ugg outlet

michael kors outlet

yeezy boost

canada goose jackets

nike air jordan 4

polo ralph lauren

superdry clothing

coach factory outlet

longchamp handbags

kate spade bags

pandora outlet

ray ban sunglasses outlet

true religion outlet

yeezy boost 350

canada goose jackets

fred perry clothing

canada goose jackets

pandora jewelry

pandora charms sale clearance

moncler coats

coach outlet canada

jordan shoes

converse

pandora outlet

christian louboutin shoes

yeezy boost 350 v2

ugg outlet

michael kors outlet online

adidas superstar

uggs canada

lunette ray ban

canada goose jackets

ray ban sunglasses outlet

michael kors outlet clearance

pandora charms

michael kors handbags

michael kors outlet online

pandora charms

longchamp outlet online

michael kors handbags

polo ralph lauren

tory burch outlet online

mont blanc outlet

coach outlet

michael kors outlet

mont blanc pens

michael kors outlet clearance

michael kors outlet

asics outlet

air max 2017

fitflops shoes

prada outlet store

canada goose outlet store

clarks outlet

nike outlet online

lacoste shoes

michael kors outlet

oakley sunglasses

kate spade outlet

pandora charms sale clearance

pandora charms sale clearance

ralph lauren uk

kate spade outlet

prada outlet online

pandora jewelry

canada goose outlet

michael kors outlet online

michael kors outlet

ray ban sunglasses outlet

coach factory outlet

mont blanc outlet

giuseppe zanotti shoes

mcm outlet

michael kors outlet clearance

pandora jewelry

coach factory outlet

ugg boots

ray ban outlet

pandora outlet

christian louboutin outlet

pandora jewelry

coach factory outlet

ralph lauren outlet

kate spade outlet online

pandora outlet

nike shoes for men

michael kors outlet

michael kors outlet clearance

michael kors outlet online

coach outlet store online

ugg outlet

cheap snapbacks

louboutin shoes

coach outlet

true religion jeans

fitflops sale clearance

ugg boots

coach outlet

michael kors outlet

air jordan retro

coach factory outlet

adidas outlet

pandora outlet

pandora outlet

pandora jewelry

ray ban wayfarer

true religion jeans

coach factory outlet

mlb jerseys

coach outlet store online

asics shoes

ugg boots

polo ralph lauren

ferragamo outlet

kate spade outlet online

coach outlet online

ugg outlet

red bottoms

michael kors outlet

coach outlet

michael kors outlet

christian louboutin

true religion jeans

fred perry shirts

christian louboutin

uggs outlet

coach factory outlet

coach outlet online

cheap jerseys

nike outlet

cheap ugg boots

polo outlet

moncler outlet

cheap air jordan

ray ban sunglasses outlet

true religion outlet

polo outlet stores

canada goose

canada goose outlet store

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.coachoutlethandbags.us.com
leilei3915 [192.64.6.xxx] เมื่อ 25/06/2018 09:12
12345
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
ค้นหาบทความ
ปฎิทิน
November 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
Facebook ลุงเอก
รายการคิดเพื่อชาติ