"  E-LifeSara (เอกชัยชีวิตมีสาระ)"

เป็นเว็บไซด์ที่รวบรวมหลากหลายหมวดมูลข้อมูล ความรู้ บทความ
และการบรรยายของลุงเอก (เอกชัย ศรีวิลาศ)
ที่อยากจะแบ่งปันเรื่องราวที่มีสาระและเป็นประโยชน์ให้กับสังคมไทย

สถิติ
เปิดเมื่อ17/09/2012
อัพเดท11/01/2018
ผู้เข้าชม216210
แสดงหน้า358128
บทความ
เศรษฐกิจ
ปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ สังคมแจก
ยุทธศาสตร์ One belt one road หรือ the belt
การสำรวจระดับขันติธรรมในสามจังหวัดภาคใต้ และนัยสำคัญต่อแนวโน้มการเมืองไทย โดย ฉันทนา บรรพศิริโชติ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
การสร้างเครือข่ายและการประสานงาน
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ในบริบท "ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม"
อนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียน
เทคนิคและคำแนะนำสำหรับการฝึกทักษะสำหรับผู้นำทางการเมืองที่สำคัญ
ข่าว “เดือนเด่น นิคมบริรักษ์” วิพากษ์จุดอ่อน ป.ป.ช.-สตง. กับจุดตายใช้อำนาจพิเศษปราบคอร์รัปชัน “ถ้าจะแค่ล้างบาง..ก็แก้ปัญหาไม่ได้”
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
กระบวนการประชาเสวนาเพื่อสร้างสังคมสันติสุข
การกระจายอำนาจสู่การปกครองท้องถิ่น
Americanization กับประชาคมโลก
ธรรมาภิบาล ของนักบริหาร
พุทธบูชาบูรณาการสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
การขับเคลื่อนองค์กรด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำมาประยุกต์ใช้
บทสัมภาษณ์ เรื่อง “การปฏิรูปประเทศไทย : ทิศทางการปฏิรูปและการวางกติกาของบ้านเมือง เพื่อก้าวสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน”
การปฎิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ
บทบาทในปัจจุบันของประเทศมหาอำนาจและภูมิภาครอบบ้าน ประเทศไทยจะนำรัฐนาวาไปในทิศทางใด?
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน ในบริบท "กระบวนการสร้างสันติภาพใน ASEAN"
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
บทบาทสตรีในอนาคต
รายงานเรื่องสันติธานี พื้นที่ที่วิถีวัฒนธรรมนาการเมืองการปกครอง
รวันดา: ภายใต้กระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากความยุติธรรม (9)
ASEAN and Civil Society Organizations
ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 2)
ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 1)
เศรษฐกิจวิถีที่มีชีวิต
การเมือง
สงครามโลก ฉบับปรับปรุง
เปรียบเทียบสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2
นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562 โดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ภูมิรัฐศาสตร์และกำลังอำนาจแห่งชาติ วปอ.มส
ภูมิรัฐศาสตร์ New Update
การเมืองที่รองรับความหลากหลาย
บทเรียนประชาธิปไตยจากประเทศเยอรมันนี
โครงการบริหารการเงินของวันในประเทศไทย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้นำคุณธรรมและธรรมาภิบาล พระพุทธชินราช
ประเทศไทยกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
ปปช กล่าวหา จนท.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ความพึงพอใจการปกครองท้องถิ่น
ภูมิรัฐศาสตร์และกำลังอำนาจแห่งชาติ วปอ.
ภูมิรัฐศาสตร์ สกว.
ความขัดแย้งที่ถูกมองข้าม ในมุมมองเศรษฐศาสตร์การเมือง
ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐ
การทุจริตคอรัปชั่นของไทย
ธรรมาภิบาลกับการเมืองไทย
ร่างรัฐธรรมนูญ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
ธรรมาภิบาลความมั่นคง
ข้าราชการกับการเมือง
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
โครงการดรีม ไทยแลนด์
โครงสร้าง กระบวนการกำหนดและพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร
ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
ระเบียบข้าราชการพลเรือนว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรือน ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม
บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการกับการเมือง
ข้าราชการกับการเมือง
ดุลอำนาจระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ
การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส
กระบวนการปฏิรูปต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
แนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
การทุจริตอรัปชั่นของไทย
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์จีน-สหรัฐ กับบทบาทไทยใน 'หว่างเขาควาย'
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
บรรยายสรุป ข้อเรียกร้อง 5ข้อของกลุ่มปฎิวัติแห่งชาติ (บีอาร์เอ็น)
สรุปฐานข้อมูลเครือข่าย โครงการเครือข่ายผู้นำสตรีเพื่อสันติสุขในพื้นที่ภาคใต้
(ร่าง) แผนที่เดินทางสู่สันติภาพจชต
กระบวนการสันติภาพ
การวิเคราะห์ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และแนวทางแก้ไข
(ร่าง) แผนที่เดินทางสู่สันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้
บทบรรยายจากงานสัมมนา "สันติธานีวิถีวัฒนธรรมสู่ทางออกชายแดนใต้"
แตกต่าง แต่ไม่แปลกแยก "สังคมสันติสุข"
การสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
การจัดการความขัดแย้ง
นโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี วทอ
ธรรมาภิบาลและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
กำลังอำนาจ วปอ.มส.
แนวทางในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้งในการจัดการป่าม้ระดับชุมชน
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง สจว แจก
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง วิทยาลัยตำรวจ
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมสู่รากหญ้า
การสร้างความสามัคคีปรองดอง ปยป. และ ความสมานฉันท์ในสังคมไทย
บทบาทสตรีสันติภาพชายแดนใต้
บทบาทสตรีในอนาคต
บทบาทสตรีกับการสร้างสรรค์สังคมสันติสุข
การจัดการความขัดแย้งในพื้นที่
การสร้างความปรองดอง ผละสมานฉันท์ ผลงาน คสช
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า
แนวทางที่จะสร้างความปรองดองของคนในชาติ คอ.นธ.
รายงานปรองดอง สปช. ฉบับปรับปรุง
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้า สสสส7
กระบวนการสันติภาพ
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง ปรับปรุงล่าสุด
สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้ง
การสร้างความปรองดองแห่งชาติ
สรุปถอดบทเรียน 4ส6
รายงานสันติสุขเกิดได้ภายใต้ความแตกต่าง ส่งสถาบัน
Framework 4ส6
เมืองแห่งความหลากหลาย เวทีท้องถิ่นไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ย แจก
การสร้างสังคมสันติสุขเพื่อการพัฒนาชุมชน แจก
แนวทางในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อลดความขัดแย้ง
รายงานสนทนาชายแดนใต้/ปาตานี : บทสังเคราะห์จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความขัดแย้ง ครั้งที่ 1-5
สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้า สสสส7 แจก
ISIS in IRAQ/Syria
สงครามโลก แจก
สงครามเย็น
สงครามโลกครั้งที่ 2
สงครามโลกครั้งที่ 1
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม กศน
การบริหารความสัมันธ์และความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน วชิระ
ส่วนที่ 4 การศึกษาดูงาน 4ส6
ส่วนที่ 3 สรุปประเด็นที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน
ส่วนที่ 2 ปัญหาความขัดแย้งในศรีลังกา
ส่วนที่ 1 ภูมิรัฐศาสตร์ ศรีลังกา
กรณีความขัดแย้งประเทศศรีลังกา
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยความขัดแย้ง "สเปน บนความหลากหลายทางศาสนาและชาติพันธุ์ : Basque และ Catalonia"
ISIS in Iraq
อิสราเอล-ปาเลสไตน์ สงคราม ความขัดแย้ง การสร้างรัฐชาติในพื้นที่จินตนาการ
ความสงบ ความสุข ความปรารถณาของสังคมไทย
จากสงครามสู่สมานฉันท์ ลองฟังประสบการณ์จากไอร์แลนด์เหนือ
บทวิเคราะห์ความขัดแย้งไอร์แลนด์เหนือ
กระบวนการสันติภาพที่ ไอร์แลนด์เหนือ
Workshop Report "Security Sector Reform and Peace Processess in Southeast Asia: What Role for Parliaments?"
พระบรมราโชวาท "วันรพี" ๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๖
ภาพรวมของการสร้างความปรองดองในชาติ
Facilitator รุ่นที่ 2
การปรองดอง สันติวิธี เพื่ออนาคตประเทศไทย
แนวความคิดในการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมปัจจุบัน
การสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ในสังคมไทยปัจจุบัน
ธรรมนูญครอบครัว
กระบวนการสร้างความปรองดอง: กรณีศึกษา ประเทศโคลอมเบีย
กรณีศึกษา กระบวนการสันติภาพไอร์แลนด์เหนือ
กรณีความขัดแย้งเหนือ-ใต้
พระมหากษัตริย์ไทยกับสันติวิธี: สงครามไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการแก้ไขปัญหาเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
สรุปย่อการวิเคราะห์ความขัดแย้ง (Conflict Analysis) ในอาเจะห์
Peace Processes as Joint Learning Processes of Stakeholders and Insider Peacebuilders
Peace Processes An overview on trend & insights from action research
Peace Processes as Joint Learning Processes of Stakeholders and Insider Peacebuilders
Transforming Political Conflict: A Blueprint for Reconcillation in Thailand
เพลง สันติสุขปลายด้ามขวานทอง
ประเมินสถานการณ์การพูดคุยสันติภาพ หลังการลงนามฉันทามติทั่วไป
การสร้างความปรองดองจากกรณีศึกษา 10 ประเทศ
สันติสุขเกิดขึ้นได้ เพราะแตกต่างอย่างเข้าใจ
การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน
ผู้นำกับและการจัดการความขัดแย้ง มหาจุฬาฯ
การจัดการความขัดแย้งโดยการไกล่เกลี่ยประนีประนอมตามวิถีอิสลาม
สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย
ประเมินสถานการณ์การพูดคุยสันติภาพหลังฉันทามติทั่วไป
การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้งขององค์กร
ไทย มิตรแท้หรือศัตรูของประเทศเพื่อนบ้าน (ชวลิต)
รายงานฉบับสมบูรณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) กรกฎาคม 2553 - กรกฎาคม 2555
สรุปการบรรยาย หัวข้อ "การวิเคราะห์ความขัดแย้งเบื้องต้น"
รวันดา บทสรุปของความขัดแย้ง : บทเรียนของโลกหรือบทเรียนของใคร (11) (ตอนจบ)
รวันดา : ความโหดร้ายบนคราบน้ำตาของมนุษยชาติ ตอนที่ (10)
รวันดา : ปัญหาผู้ลี้ภัยนาไปสู่การยึดอานาจในแซร์ (8)
รวันดา : บนความเพิกเฉยของสหประชาชาติ (7)
รวันดา ความเปลี่ยนแปลงภายใต้การแสวงหาอานาจทางการเมือง (6)
รวันดา ความเสมอภาคทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของสองชาติพันธุ์ (5)
รวันดา ภายใต้อาณานิคม : บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (4)
รวันดา กับรากเหง้าของความขัดแย้ง : บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (3)
รวันดา อำนาจทางการเมืองกับวิกฤตด้านมนุษยธรรม :บทเรียนของโลก บทเรียนของไทย (2)
รวันดา สภาพปัญหาและความขัดแย้ง (1)
วิถีชีวิต
ONAKAWA
ปล่อยเต่าอย่างไรให้ได้ “บุญ”
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน รวมทั้งโอกาสและความท้าทายของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
คนไทยหัวใจสีขาว
การศึกษา
ค้นหาตัวเอง อุซะ
ธุรกิจการค้าจีนกับอาเซียน
จริยธรรมทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุง ม.ค. 2559
ธรรมาภิบาล สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ค้นหาตัวตน USA
ค้นหาตัวตน MBTI
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรร่วมกับภาครัฐ
สรุปผลงานปี พ.ศ. 2546-2556 สานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
มหาอำนาจอินเดีย
เคลื่อนประเทศอินเดียไปสู่มหาอำนาจ
มารู้จักอินเดียกัน
สังคมและวัฒนธรรม
โปสเตอร์สัญญาประชาคม
จริยธรรมทางการแพทย์ 75 ปธพ.6
วัดห้วยปลากั้ง
สรุปผลการศึกษาดูงาน วัดไร่เชิงตะวัน
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
สถิติเกี่ยวกับผู้หญิง
วารสารศูนย์คุณธรรม กล้า ทำ ดี
Report Trip รายงานดูงานภาคเหนือ 27 - 31 ธ.ค. 2558 4ส6
เอกลักษณ์ของชาติ
วาระปฏิรูปที่ ๓๕ ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อยุธยาได้รับขึ้นบัญชีเป็นเมืองมรดกโลก
ความร่วมมือจีนอาเซียน (ไทย เวอร์ชั่น)
ความร่วมมือจีนอาเซียน (ENG version)
สังคมพหุวัฒนธรรมนำชาติมั่นคงยั่งยืน
คุณธรรม จริยธรรม สันติวิธีและธรรมาภิบาลกับการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
การศึกษาเพื่อสร้างการเป็นพลเมืองของไทย
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท: การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
ภาษากาย
การปฏิรูปด้านสื่อที่อยากเห็น
พุทธบูรณาการสมานฉันท์และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย
สถิติเกี่ยวกับผู้หญิง
สู่สังคมที่ยอมรับกันว่า "Fair"
การสร้างเครือข่ายและการประสานงาน
รายงานบอสเนีย
การปรึกษาหารือในอิสลาม (ซูรอ)
โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชน : กรณีศึกษาย่านกุฎีจีนและพื้นที่ใกล้เคียง
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียนผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมต่อประเทศไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน
สหรัฐอเมริกา
ภูมิรัฐศาสตร์ America First
ยุทธศาสตร์การวางกำลังกองทัพอเมริกัน

ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 1)

อ่าน 1185 | ตอบ 2

                 หลายๆ ประเทศก็ได้มีการเตรียมตัวความพร้อมของกับการเปิดประชาคมอาเซียนกันแล้ว ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ได้ก่อตั้งอาเซียนขึ้นมา หากเราไม่สนใจโอกาสที่เราจะมีก็จะเสียไป แล้วอาจจะกลายเป็นอุปสรรคในการดำเนินการของประเทศเราด้วยซ้ำไปหากเราไม่สนใจ

                 ในกลุ่มประเทศอาเซียนมีอยู่ด้วยกัน 10 ประเทศ และหลายๆ หน่วยงานและหลายๆ เวทีก็กำลังพูดกันเรื่องอาเซียน ผมก็ได้มีโอกาสไปร่วมพูดคุยกับเวทีของจุฬาฯ เรื่อง “อาเซียนกับโลกมุสลิม” เรื่องอาเซียนเป็นสิ่งที่เราจะต้องตระหนักรู้และสนใจ เนื่องจากในหลายๆ กลุ่มประเทศเขาสนใจที่จะเข้าสู่อาเซียน ในขณะที่มีการประเมินว่าในประเทศไทยเรายังไม่ค่อยมีความสนใจเรื่องอาเซียนเท่าที่ควร เรายังอยู่ในระดับท้ายๆ ของความสนใจของประชาชน และในกลุ่มประเทศอาเซียนก็ได้มีการเตรียมตัวกัน เช่น ระบบการจัดการบริหารภายในประเทศ เขาก็ได้มีการเตรียมกัน ต้องยอมรับว่าประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย เขามีระบบการบริหารจัดการในประเทศของเขาค่อนข้างดีพอสมควรเลย

สิงคโปร์ เป็นที่มีจุดสุดยอดในหลายๆ เรื่อง

                 เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน และสิงคโปร์ไม่ได้เตรียมการเพื่ออาเซียนอย่างเดียว แต่เขาเตรียมการเพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีการบริหารจัดการเป็นอันดับหนึ่งของโลก เป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top 5 ของโลกว่ามีระบบการบริหารจัดการประเทศที่ดีที่สุดของโลก  เขาพัฒนาประเทศจนมาถึงที่ว่าเขาไม่สามารถดูประเทศไหนเป็นแบบอย่างได้อีกต่อไปแล้ว เนื่องจากว่าเขาพัฒนามาจนถึงจุดสุดยอดในหลายๆ เรื่อง และเขาต้องรีบพัฒนาประเทศให้หนีห่างประเทศอื่นๆ ที่พยายามจะเลียนแบบและตามเขา แต่ก็ต้องยอมรับว่าบริบทของสิงคโปร์กับไทยเราต่างกัน แค่ประชากรเราก็มากกว่าสิงคโปร์เป็น 10 กว่าเท่า พื้นที่เราก็มากกว่าสิงคโปร์กว่า 10 เท่า อีกทั้งทรัพยากรเราก็มากกว่าด้วย แต่สิงคโปร์มีทรัพยากรน้อยกว่าเรา แต่สามารถพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่มั่งคั่งติดอันดับอยู่ 1 ใน 10 ของโลกได้

                 สิงคโปร์เขาเป็นนักขาย เขาเป็นตลาดกลางที่ถือว่าเป็นมาตรฐานในการกำหนดราคากลางของพลังงานที่จะซื้อขายกัน ผมว่าสิงคโปร์เขาบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของเขาที่เรียกว่า ทุนทางปัญญา (Intellectual capital) หรือทุนทางสมองของคนที่มีคุณภาพมาก เขาปรับเปลี่ยนวิธีคิดของคน ซึ่งวิธีคิดของคนนี่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับ อย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้  และสิงคโปร์ทำมาแล้วไม่ต่ำกว่า 30 ปี ในการปรับเปลี่ยนความคิดของคน แล้วเขาก็ไปสู่ความสำเร็จได้

                 ด้านการบริหารจัดการประเทศ มีหน่วยงานที่เรียกว่า IMD (International Management Development Institute) คือเป็นสถาบันเกี่ยวกับการพัฒนานานาชาติ เพราะฉะนั้นเขามีการประเมิน แล้วเขาจะวัดจากการบริหารจัดการจากภาครัฐและเอกชนด้วย บ้านเราเป็นประเทศที่ภาคเอกชนบริหารจัดการดีกว่าภาครัฐ เพราะฉะนั้นภาครัฐก็เป็นตัวถ่วงเอกชน ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรต้องตระหนักรู้ และภาครัฐเรามีการออกกฎระเบียบข้อบังคับออกมามากมาย หรือเรียกว่ามีกำแพงกั้นที่ทำให้การบริหารจัดการไม่สามารถเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว  แต่กลับสร้างอุปสรรคต่อการบริหารจัดการในระบบมากขึ้นด้วยซ้ำ เช่น เรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของเราก็ไม่ค่อยดี  เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นแล้ว โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ จะช่วยขนส่งสิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและประหยัด  ยกตัวอย่าง เรื่องระบบการสื่อสารหรือขนส่งข้อมูล ถ้าเราเปรียบเทียบกับลาวอย่างที่เราพูดกันตลกๆ ว่า “ ลาวนี่ใช้ 3G จนกระทั่งจะไป 4G แล้ว ไทยยังไม่ได้ใช้ 3G เลย ” ผมรู้สึกว่าภาครัฐของเรายึดติดยึดกับกฎระเบียบมากจนกระทั่งมันไม่สามารถขับเคลื่อนไปไหนได้

ระบบการศึกษาและการใช้ภาษาของประเทศต่างๆ

                 ด้านระบบการศึกษาประเทศต่างๆ อย่างเช่น สิงคโปร์ เขามีต้นทุนทางภาษา เขาสามารถพูดภาษามาเลย์ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาราชการ หรือประเทศมาเลเซีย เขาพูดภาษามาเลย์และภาษาอังกฤษได้ ซึ่งภาษามาเลย์เป็นภาษาที่มีการพูดภายในประเทศอาเซียน ประมาณ 300 ล้านคน ใน 600 ล้านคน ก็ถือว่าครึ่งหนึ่งแล้ว อย่างประเทศเวียดนาม เขาก็มีการพูดภาษาเวียดนาม บางส่วนพูดภาษาฝรั่งเศสได้ เพราะว่าเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ก็ถือว่าเป็นจุดดีของเขา แต่จุดดีของไทยเราคือ เราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใคร แต่จุดด้อยของเราคือ เราไม่มีต้นทุนทางภาษาเลยนอกจากภาษาไทย  เราก็ไม่มีต้นทุนภาษาใดๆมากไปกว่านี้  ทั้งๆ ที่เราก็พยายามที่จะเรียนทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส แต่ว่าเราก็ไม่สามารถหาเปอร์เซ็นต์ของคนที่สามารถพูดได้อย่างชัดเจน  แล้วเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ในชีวิตประวัน

                สำหรับประเทศที่เขาไม่ค่อยได้ใช้ภาษาของประเทศอื่น อย่างเช่น ประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น จีน ประเทศต่างๆ เหล่านี้ใช้ภาษาแม่ของตัวเองหมดเลยเป็นภาษาหลัก แล้วก็ไม่สนใจภาษาต่างประเทศด้วย ตรงนี้ที่เป็นข้อสังเกตของผม เพราะว่าเวลาเราไปที่ประเทศเกาหลี จะไม่เห็นว่าเขาพูดภาษาอังกฤษเลย เขาจะพูดแต่ภาษาเกาหลีของเขา เขามีความเป็นชาตินิยมสูงมาก หรือประเทศจีน เขาฟังภาษาอังกฤษออก แต่ไม่ยอมพูดภาษาอังกฤษจะพูดแต่ภาษาจีน เช่นเดียวกับญี่ปุ่นก็มีลักษณะเช่นนี้เหมือนกัน เวลาไปพบพูดคุยกันเขาจะมีล่ามแปล  กลับสร้างให้เป็นจุดแข็งของทั้งสามประเทศเพราะเขาจะเกิดความรักชาติ  มีชาตินิยมติดมา

การคัดเลือกเอกอัครราชทูตของประเทศต่างๆ

             ขณะนี้อเมริกันให้ความสนใจกับประเทศพม่ามากเลย คนที่จะมาเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาในพม่า ก็คือปลัดกระทรวงกลาโหม นี่แสดงว่าอเมริกันเขาให้ความสนใจมาก  เพราะพม่าเขาเคยปกครองโดยทหาร เพราะฉะนั้นเอกอัครราชทูตของเขาต้องเป็นคนที่พูดกับทหารรู้เรื่อง และอีกหลายๆประเทศเอกอัครราชทูตเขามาจากคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแล้วขออนุมัติต่อสภา  แต่ก็มีอีกหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยที่คนจะไปเป็นเอกอัครราชทูตนั้นจะต้องมาจากกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น  ที่ผมทราบมาจากหลายๆ ชาติ อย่างประเทศอินโดนีเซีย เขาจะคัดเลือกคนที่เหมาะสมกับประเทศไทยว่าควรจะเป็นใคร โดยเขาจะศึกษาเกี่ยวกับประเทศไทยก่อนว่าเป็นอย่างไร เช่น ประเทศไทยเป็นประเทศอาเซียน เป็นประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีเศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า เพราะฉะนั้นอินโดนีเซียก็จะหาคนที่เหมาะสมที่จะมาช่วยประสานงานตรงนี้ โดยมาจากฝ่ายการเมือง

             เอกอัครราชทูตของสหรัฐอเมริกาจะต้องผ่านการพิจารณาบุคคลจากรัฐสภาก่อน เพราะคนที่เขาคัดมาจากหลากหลาย ไม่ใช่มาจากกระทรวงการต่างประเทศอย่างเดียว นี่คือจุดเน้นและดีของเขา แล้วเขาก็คัดคนที่มีความกว้างขวางมาก และเป็นเกรด A

             นอกจากนี้คนที่จะมาเป็น  เขาทราบล่วงหน้ามาก่อนหนึ่งปีแล้ว เขาก็จะส่งมาเรียนภาษาของประเทศนั้น ซึ่งเดี๋ยวนี้เอกอัครราชทูตต่างๆ ที่จะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนั้นต้องพูดภาษาไทยได้ เท่าที่ผมทราบเอกอัครราชทูตที่พูดภาษาไทยได้ก็มี เอกอัครราชทูตอังกฤษ เดนมาร์ค จีน สหรัฐอเมริกาก็พอพูดได้บ้าง เขาพูดไทยได้ แสดงว่าเขาให้ความสนใจและความสำคัญกับประเทศไทย ที่กล่าวตรงนี้ก็เพื่อแนะนำว่า เราต้องเลือกเอกอัครราชทูตที่จะไปอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนเราเพื่อจะช่วยขับเคลื่อนอาเซียน มิใช่จัดคัดเลือกไปตามวงรอบ ไปตามวาระ ต้องทำเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกเกี่ยวกับการแต่งตั้งคน เพื่อไปดำรงอยู่ในตำแหน่งต่างๆ

ความสำคัญของผู้หญิงในสังคมโลกปัจจุบัน

             เอกอัครราชทูตของมาเลเซียจากที่หลายๆ คนทราบว่าเป็นสุภาพสตรี และมีการพูดจาที่เก่ง ผมว่าก็เป็นแนวโน้มของโลกที่หลายๆ ประเทศเริ่มเห็นบทบาทของสตรีเข้ามาเกี่ยวข้อง และอย่าลืมว่าประเทศมาเลเซียก็เป็นประเทศมุสลิม  เพราะฉะนั้นเอกอัครราชทูตผู้หญิงของเขาก็เป็นมุสลิมเช่นกัน ถ้าผู้หญิงได้รับหน้าที่เช่นนี้ แสดงว่าเขาให้เกียรติสูงมาก และให้ความไว้วางใจที่จะมาอยู่ประเทศไทย ซึ่งเขาก็ให้ความสำคัญตรงนี้ด้วย

             ที่ผมยกตัวอย่างตรงนี้ เนื่องจากผมได้ดูการประเมินผู้บริหารที่เป็นสตรี ของแกรนท์ ธอร์นตัน ปี 2554 โดยประเมินธุรกิจทั่วโลก ปรากฏว่าผู้บริหารที่อยู่ในระดับสูงขององค์กรภาครัฐและเอกชนของไทย เรามีผู้บริหารระดับสูงที่เป็นสตรีมากที่สุดในโลกคือมี 45 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดโดยรวม แล้วตำแหน่งที่สำคัญที่ผู้หญิงถูกไว้วางใจมากที่สุดคือ ตำแหน่งเกี่ยวกับด้านการเงิน เพราะว่าผู้หญิงจะมีความละเอียดลออ มีเหตุมีผล จะขออนุมัติแต่ละครั้งไม่ใช่ง่ายๆ ซึ่งก็เป็นจุดแข็งอีกอย่างหนึ่งของสุภาพสตรีทั้งหลาย

              นอกจากนี้ผมได้คุยกับคนในแวดวงการศึกษา ผมก็ได้ทราบมาว่า การสอบ
เอ็นทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัย ทั้งแพทย์และวิศวะ กลับกลายเป็นผู้หญิงได้มาก แต่ก่อนวิศวะต้องเป็นผู้ชายได้มากกว่า ซึ่งจำนวนประชากรของไทยผู้หญิงจะมีมากกว่า ซึ่งผมถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกัน

 

อ่านต่อ ประเทศไทยจะรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างไร ? (ตอนที่ 2)
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

Bottega Veneta
Bottega Veneta Women Shoulder Hobo Bags of the plane yet still had the presence of mind to snap photos when authorities came. It's hard to know how frequently evasion practices are taking place, said Kelly Bottega Veneta ethics group leader at the Poynter discount bottega veneta bags for sale They don't usually become known unless the interview subjects talk about louis vuitton wallet orBottega Veneta knockoffs as happened with the Salahis. Reporters at local TV stations or newspapers louis vuitton wallet don't pay for interviews are more frequently meeting news subjects who won't talk unless they're paid Bottega Veneta OutletThese two teams are greatBottega Veneta Women Totes Outlet Sale StoreThe Bears are one win away from their first Final Four since . The Vols have never made the Final Four louis vuitton wallet, and louis vuitton wallet is their first trip to the Elitebottega veneta ????-???Drew. He won a total of games in his first three years at Baylor. The administration stuck with him, and the Bears have enjoyed three straight -win seasons.Just four years agoFake Bottega Veneta Storecash loans prior to theirreplica bv handbags next payday These flyer promoting can be purchased for as little as dollars and it is already featured within the websitene occidentale et tous au-dessus o They need to aReplica Bottega Veneta Men Bagswhich you should utilize if want to Roar flame lion to vomit flame, looked louis vuitton outlet online p at sky to roar loud, the palm tree hair of the fire red one Shan one Shan of, with fight the general awe-inspiring ofbottega veneta wallet ????a red tongue and sends out the voice of Si Si to ring, as long as body book of meters together, more even robust than water pail, eyes ofRreplica Bottega Venetagorilla peeped out cruelty and violenthttp://www.bottegavenetareplica.cc.
 
Bottega Veneta [106.187.94.xxx] เมื่อ 5/07/2016 15:46
2
อ้างอิง

karin
Health Reign |
Ripa Health |
Health for You |
Great Health to You |
Healthy Keem |
Health Insider |
Good Health |
Healthy Fit Lines |
Healty Chrip |
Health Mina |
Health a Scend |
Health Chirp |
Life Fit Healthy |
Big Health Times |
Life Health |
Won Healthy |
Hair Health Guide |
Healty Pure Body |
Health News Bot |
Healthy Nut Beauty |
Soul Business |
1 & 1 Business |
Business Account |
Concise Business |
Business Airman |
Multi Business |
Expore Business |
9th Business |
Business Matrix |
Facing Business |
excel Business |
Idea to Business |
E Business |
Buddy me Business |
Business Humans |
Business 24 Hour |
Up Start Business |
my Business Socail |
Business Boost |
My Business Camp |
Islands Automotive |
MBB Automotive |
Automotive Parts USA |
Automotive Group |
Porters Automotives |
World of Automotives |
Automotive Tech |
Slim Car Automotive |
Automotive Best Tips |
Automotive Seminar |
Guide to Automotive |
Up Grade Automotive |
Instant Automotive |
Good Day Automotive |
Automoitve Loot |
Automoitve Tech |
Auto Mottive Mile Post |
Automotive Used Card |
Automoitve Vortex |
Automotive Bol |
Food Products |
Kisaan Food |
I Love Food |
Healthy Happy Food |
An Food Zone |
Soggy Food |
Campus Food Free |
Organic Face Food |
Olden State Food |
Leshi Food |
Full Moon Food |
North Haven Food |
Homo Food |
Food with Cheese |
Lays Food |
Best Foods |
Food Book |
Food Spoty |
Food Stuff |
Phase FoodBars |
Pet Home Sites |
Alba Pets |
Inwood Pet Sit |
Pet Services |
Joy for Pets |
Juliet Pet Salon |
Pet Services |
Partisan Pets |
Puppets for School |
Planty Your Pets |
Perfect Pet Stuff |
Star Star Pets |
Zoom Pet Studio |
Feed Pet Sraw |
The Barn Pets |
Pet Supply |
Tribute Pets |
Braine Pets |
Pets Home Store |
Zealous for Pets |
 
karin [39.52.24.xxx] เมื่อ 14/11/2017 01:13
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
ค้นหาบทความ
วัดไร่เชิงตะวัน อินเดีย มหาอำนาจ ASEAN อาเซียน ปฏิรูปการศึกษา การศึกษา จริยธรรม เเพทย์ จริยธรรมทางการเเพทย์ รวันดา สันติสุข ธรรมาภิบาล แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก สันติสุข ความปรองดอง การจัดการความขัดแย้ง การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน จีน จีนศึกษา สัญญาประชาคม การจัดการความขัดแย้ง ความขัดแย้ง โครงการสร้างสรรค์สื่อเพื่อสันติสุข สื่อเพื่อสันติสุข วัดห้วยปลากั้ง วัด การจัดการความขัดแย้ง การจัดการป่าไม้ สตรี ผู้หญิง บทบาทสตรี อเมริกา ยุทธศาสตร์ นโยบายการจัดการความขัดแย้ง การจัดการความขัดแย้ง ความขัดแย้ง ประเด็นเป็นข่าว สร้างบรรยากาศที่ดีในบ้านเมือง การเปิดใจ หัวใจสีขาว สันติสุข หลักสูตร 4ส พระปกเกล้า การเสริมสร้างสังคมสันติสุข สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สันติสุข ภาคใต้ ปรองดอง กำลังอำนาจ
ปฎิทิน
January 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
Facebook ลุงเอก
รายการคิดเพื่อชาติ